Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Финансират биопроизводителите с 800 млн. лв. в следващите години

Финансират биопроизводителите с 800 млн. лв. в следващите години

Биоп­роиз­водителите в Бъл­гария ще бъдат под­к­репени със значителен финан­сов ресурс по Стратегичес­кия план за раз­витие на земеделието и сел­с­ките райони 20232027 г. Това казва минис­търът на земеделието Явор Гечев в отговор на пар­ламен­тарен въп­рос, предаде БГНЕС.

Пред­видените сред­с­тва за изпъл­нение на биологични ангажименти въз­лизат на близо 800 млн.лв., а в инвес­тицион­ните интер­вен­ции е пос­тавен специален приоритет на проек­тите на биологични стопан­с­тва. Те могат да кан­дидат­с­т­ват и за финан­сова помощ и за зелени и циф­рови инвес­тиции по проект „Фонд за насър­чаване на тех­нологич­ната и екологична модер­низация на сел­с­кото стопан­с­тво“, финан­сиран със сред­с­тва от Механизма за въз­с­тановяване и устой­чивост на ЕС.

Повишаване на доверието на пот­ребителите в биологич­ните продукти е ключово за нарас­т­ване на кон­сумацията им, обяс­нява още служеб­ният минис­тър. И допълва, че това може да стане чрез стрик­тен и проз­рачен кон­т­рол върху земедел­с­ките прак­тики от ком­петен­тни пуб­лични инс­титуции. На прак­тика мер­ките трябва да са за стимулиране на пред­лагането, но и на тър­сенето на подобни продукти.

Раз­пис­ването на новото законодател­с­тво в сек­тора е рег­ламен­тирано и с изгот­вения проект на „Национален план за раз­витие на биологич­ното произ­вод­с­тво до 2030 г.“, който показва усилията на Минис­тер­с­т­вото на земеделието за под­к­репа на сек­тора, допълва още служеб­ният земедел­ски минис­тър. 

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят