Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Агроминистерството: В Стратегическия план ще има гарантирано финансиране за всички общини

Агроминистерството: В Стратегическия план ще има гарантирано финансиране за всички общини

Агроминистерството: В Стратегическия план ще има гарантирано финансиране за всички общини

МЗм работи по нормативни текстове за фермерските пазари домашната храна, която може да се предлага на краен потребител

През след­ващия прог­рамен период ще под­ходим така, че да се гаран­тират бюджети за всички общини, които могат да кан­дидат­с­т­ват за финан­сиране по Стратегичес­кия план за раз­витие на земеделието и сел­с­ките райони. Ще бъдат съз­дадени нед­сик­риминативни критерии, които да отговарят на нуж­дите на всяка от тях и по този начин целим да се избегне кон­курен­цията. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на регионална среща на кметовете и пред­седателите на общин­ски съвети от Северозападен район за планиране. Събитието се организира от Национално сдружение на общините в Репуб­лика Бъл­гария (НСОРБ). „В Стратегичес­кия план има интер­вен­ция, насочена към проекти, които общините могат да изпъл­няват. Бюджетът, пред­виден за тази мярка е малко над 500 млн. евро, т.е. близо милиард лева за прог­рамен период 20232027 г.“, обясни заместник-министърът.

Георги Събев припомни, че в момента тече прием по под­мярка 7.2 „Инвес­тиции в съз­даването, подоб­ряването или раз­ширяването на всички видове малка по мащаби инф­рас­т­рук­тура“, който е удъл­жен до 23 декем­ври. Той изрази увереност, че могат да бъдат под­гот­вени качес­т­вени проекти, които ще са полезни за жителите на общините. „Вяр­вам, че с увеличението на бюджета до малко над 150 млн. лева, ще се под­помогне раз­витието на регионите. До нас­тоящия момент са подадени 1 457 проек­тни пред­ложения, от които за 642 има сключени договори за финан­сиране на обща стой­ност близо милиард лева или 535 млн. евро“, каза още той.

По отношение на под­хода „Водено от общ­нос­тите мес­тно раз­витие“ (ВОМР), заместник-министър Събев увери, че към момента няма залежали проекти по над 2000 процедури, инициирани от Мес­т­ните инициативни групи. „В след­ващия прог­рамен период Бъл­гария ще задели 8% от финан­совия ресурс в Стратегичес­кия план за прилагане на под­хода ЛИДЕР или 282 млн. евро. Това е финан­сиране, което идва от Европейс­кия фонд за раз­витие на сел­с­ките райони (ЕФРСР), национално съфинан­сиране, като и другите оперативни прог­рами учас­т­ват с бюджети от 2% за прилагането на този под­ход“, инфор­мира Събев.

Заместник-министърът посочи, че пър­вата процедура за проверка на админис­т­ратив­ното съот­вет­с­т­вие по под­мярка 19.1 „Помощ за под­гот­вителни дей­ности“ е прик­лючила и почти всички подадени 110 проек­тни пред­ложения преминават успешно след­ващата стъпка. Заместник-министърът уточни, че се работи по нор­мативни тек­с­тове за фер­мер­с­ките пазари и за мал­ките количес­тва домашна храна, която може да се пред­лага на краен пот­ребител.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят