Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Година затвор за злоупотребил с 20 000 лева евросубсдии

Година затвор за злоупотребил с 20 000 лева евросубсдии

Със­тав на Окръж­ния съд в Благоев­г­рад, пред­седател­с­т­ван от съдия Мар­гарита Алек­сиева, при условието на чл. 54 от НК наложи наказание  “лишаване от свобода“ за срок от една година с 3 години изпитателен срок на Г. С. И., изпол­з­вал не по пред­наз­начение получени сред­с­тва от европейски фон­дове, съоб­щиха от прес­цен­търа на съдеб­ната инс­титуция.

Мъжът е приз­нат за виновен  в  това, че  за периода от 19 януари 2010 г. до 18 сеп­тем­ври 2014 г. в област Благоев­г­рад като бенефициент земедел­ски производител-физическо лице изпол­з­вал не по пред­наз­начение получени на 19 януари 2010 г. финан­сови сред­с­тва – сумата от 19 556.80 лева без­въз­мез­дна финан­сова помощ от Европейс­кия земедел­ски фонд за раз­витие на сел­с­ките райони, предос­тавени от Европейс­кия съюз на бъл­гар­с­ката дър­жава и пред­с­тав­ляващи аван­сово плащане по сключен договор с Дър­жавен фонд “Земеделие“ във връзка с подадено заяв­ление за под­помагане и биз­нес план към него по мярка “Съз­даване на стопан­с­тва на млади фер­мери“, като не е раз­вил земедел­с­кото стопан­с­тво – прес­тъп­ление по чл. 254б, ал. 1, алт. 2 от от НК.

Под­съдимият е приз­нат за невиновен по пов­диг­натото му обвинение, че е извър­шил прес­тъп­лението в съучас­тие.

Вторият под­съдим по делото Г. И. А. е приз­нат за невиновен в съучас­тие като пъл­номощ­ник на осъдения за описаното прес­тъп­ление. С пос­тановената присъда Окръж­ният съд в Благоев­г­рад е отх­вър­лил като неос­нователен предявения граж­дан­с­кия иск от ДФЗ срещу под­съдимия Г. И.  А.  за зап­лащане на сумата от 19 556.80 лв., пред­с­тав­ляваща обез­щетение за причинени имущес­т­вени вреди, ведно със закон­ната лихва от датата на увреж­дането до окон­чател­ното й изп­лащане.

Присъда може да бъде обжал­вана и протес­тирана пред Апелатив­тия съд в София в 15-дневен срок.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...