Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Агроминистерството разясни подпомагането на животновъдите според Стратегическия план

Агроминистерството разясни подпомагането на животновъдите според Стратегическия план

Агроминистерството разясни подпомагането на животновъдите според Стратегическия план

Документът беше публикуван на 1 март 2022 г. за 30 дневни обществени консултации със заинтересованите страни, припомнят от ведомството

Във връзка с раз­п­рос­т­ранението на инфор­мация в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво по отношение на под­помагането на земедел­с­ките стопани в Стратегичес­кия план за раз­витие на земеделието и сел­с­ките райони 20232027 г. в сек­тор „Живот­новъд­с­тво“, Минис­тер­с­т­вото на земеделието уточ­нява след­ното:

Бюджетите и кон­к­рет­ните ставки за под­помагане на земедел­с­ките стопани по интер­вен­циите, включени в Стратегичес­кия план за раз­витието на земеделието и сел­с­ките райони 20232027г. (СПР­ЗСР), са определени и пуб­ликувани в Проекта на Стратегичес­кия план, изп­ратен на 25 фев­руари 2022 г. на Европейс­ката комисия (ЕК).

В рам­ките на ман­дата на служеб­ния кабинет не са правени промени в бюджета на интер­вен­ции за обвър­зано произ­вод­с­тво в сек­тор „Живот­новъд­с­тво“, който въз­лиза на 626,5 млн. лв. Индикатив­ните ставки със съот­вет­ните бюджети за отдел­ните интер­вен­ции са определени на база на оторизирани плащания за брой животни от Кам­пании 2017, 2018 и 2019 и прог­нозни за 2020 и 2021.

След получените през май 2022 г. комен­тари на ЕК по внесения от страната ни Проект на Стратегичес­кия план, Минис­тер­с­т­вото на земеделието (МЗм) проведе диалог със служ­бите на Комисията, в резул­тат на който бяха отс­т­ранени бележ­ките по тях и СПР­ЗСР беше официално предаден на ЕК на 9 ноем­ври 2022 г. В частта на Обвър­заното с произ­вод­с­т­вото под­помагане за сек­тор „Живот­новъд­с­тво“ комен­тарите на ЕК, касаещи финан­совите параметри, бяха един­с­т­вено относно процента на отк­лонение от сред­ните ставки, приложими за всички интер­вен­ции по дирек­т­ните плащания. Промяната е наложена от изис­к­ването на ЕК, пред­с­тавено по време на преговор­ния процес, мак­симал­ното отк­лонение от определените средни ставки за интер­вен­циите по дирек­тни плащания да не над­х­върля 20 %. Адап­тирането на интер­вен­циите, в резул­тат на отразените бележки от ЕК, не засяга раз­п­ределението на бюджетите, а само процента на мак­симал­ното отк­лонение от сред­ните ставки, което дава въз­мож­ност на живот­новъдите с допус­тими животни да получат по-високи ставки. Следва да се има пред­вид, че точ­ният раз­мер на став­ките може да бъде определен след подаване на заяв­ленията за под­помагане и отчитане на допус­тимостта на броя на живот­ните за Кам­пания 2023.

И в нас­тоящия прог­рамен период, и в СПР­РЗСР се прилага раз­лична модулация на став­ките за сек­тор „Живот­новъд­с­тво“ при Обвър­заната под­к­репа. Модулация на став­ките в СПР­ЗСР се базира на Анализа на струк­турата на земедел­с­ките стопан­с­тва в Бъл­гария, съоб­разно който малки стопан­с­тва са отг­леж­дащите от 10 до 50 бр. говеда и биволи, както и от 10 до 100 овце-майки и/или кози-майки, а в категорията средни земедел­ски стопан­с­тва попадат тези отг­леж­дащи от 51 до 200 говеда и биволи, както и от 101 до 300 овце-майки и/или кози-майки, за да се пос­тигне една от най-важните цели на новата Общата сел­с­кос­топан­ска политика — осигуряване на по-справедливо раз­п­ределение на дирек­т­ните плащания и по-ефективно и ефикасно насоч­ване на под­помагането на доходите.

При съпос­тавяне на дан­ните се вижда, че се прилага раз­лична модулация на став­ките — през 2023 модулацията на став­ките се прилага за пър­вите 150/300 животни в стопан­с­т­вото с по-висок раз­мер на под­помагането, а през 2021, модулацията се прилага за пър­вите 50/200 животни в стопан­с­т­вото. Раз­лич­ната модулация е един от ком­понен­тите, който същес­т­вено влияе върху раз­мера на став­ките, като този под­ход е заложен в СПР­ЗСР още при подаването му през фев­руари 2022 г., а не от служеб­ното правител­с­тво. Целта на промяната на нивата на модулация на став­ките е била да бъдат обх­ванати мал­ките живот­новъдни стопан­с­тва, както и сред­ните такива, като също така през новия прог­рамен период ще се под­помог­нат и по-голям брой животни с по-висока ставка.

Вижда се, че при раз­лич­ната модулация, заложена от редов­ния кабинет през фев­руари 2022 г. став­ките, пред­видени в СПР­ЗСР за интер­вен­циите за автох­тонни породи и такива в планин­ски райони: Обвър­зано с произ­вод­с­т­вото под­помагане за овце и кози от зас­т­рашени от изчез­ване породи, Обвър­зано с произ­вод­с­т­вото под­помагане за овце и кози в планин­ски райони, Обвър­зано с произ­вод­с­т­вото под­помагане за крави от зас­т­рашени от изчез­ване породи — за мляко, Обвър­зано с произ­вод­с­т­вото под­помагане за говеда в планин­ски райони намаляват спрямо нас­тоящия прог­рамен период – пос­ледна завър­шена кам­пания 2021. Намаление има и при Обвър­заното с произ­вод­с­т­вото под­помагане за млечни крави включени в раз­въдни прог­рами намалението, вариращо от 3,56 до 4,45 лв./животно. За всички останали интер­вен­ции в сек­тор „Живот­новъд­с­тво“ став­ките в СПР­ЗСР от фев­руари месец са по-високи в срав­нение с пос­лед­ната завър­шена кам­пания (2021 г.), а аномалията с намалението на став­ките бе установена от служеб­ния кабинет на Минис­тер­с­т­вото на земеделието. Във връзка с правилата на ЕК за одоб­рение на Стратегичес­ките планове (чл. 118 от Рег­ламент 2021/2115) служеб­ното ръковод­с­тво на МЗм не може да извър­шва промени към нас­тоящия момент относно определените ставки. Поради това и в защита на сек­тор „Живот­новъд­с­тво“ служеб­ният кабинет пред­п­рие бързи дейс­т­вия за под­готовка на Първо изменение на СПР­ЗСР през 2023 г. Това изменение ще се базира на изгот­вени от МЗм тех­нологични карти, които ще имат нова методика за определяне на став­ките за раз­лич­ните видове животни, и ще бъдат обсъдени с членовете на Кон­сул­татив­ния съвет по „Живот­новъд­с­тво“, преди да бъдат официално утвър­дени и внесени за Първо изменение на СПР­ЗСР.

По отношение на изгот­вянето на СПР­ЗСР бихме искали да уточ­ним, че кон­сул­тациите със заин­тересованите страни са проведени съг­ласно изис­к­ванията на чл.106 от Рег­ламент (ЕО) 2021/2115:„….държавите членки включ­ват ефек­тивно тези пар­т­ньори в изгот­вянето на стратегичес­ките планове по ОСП и се кон­сул­тират със съот­вет­ните заин­тересовани страни, включително по отношение на минимал­ните стан­дарти, посочени в член 13, когато е умес­тно…“. Те се провеж­дат в рам­ките на заседанията на Тематич­ната работна група (ТРГ), определена със заповед на минис­търа на земеделието №РД092016/2602-2020г. В процеса на изгот­вяне на СПР­ЗСР са проведени 23 заседания на ТРГ.

Правилата и условията за под­помагане на интер­вен­циите, насочени към сек­тор „Живот­новъд­с­тво“, финан­сирани чрез инс­т­румента за Обвър­заното с произ­вод­с­т­вото под­помагане са раз­г­ледани в 19-то заседание на ТРГ, проведено на 09 фев­руари 2022 г., като на учас­т­ниците в ТРГ пред­варително са изп­ратени раз­работените интер­вен­ции в сек­торите „Живот­новъд­с­тво“ и „Плодове и зелен­чуци“. По изп­ратените проекти на интер­вен­ции, които са раз­г­ледани в рам­ките на заседанието не са пос­тъпили пис­мени становища от заин­тересованите страни в сек­тор „Живот­новъд­с­тво“.

Финан­совият план, към СПР­ЗСР е пред­с­тавен на 20-тото заседание на ТРГ, проведено на 20 фев­руари 2022 г. По раз­п­ределението на сред­с­т­вата във Финан­совия план, пред­с­тавен на проведеното заседание на ТРГ не са пос­тъпили пис­мени становища от заин­тересованите страни в сек­тор „Живот­новъд­с­тво“.

В допъл­нение в рам­ките на СПР­ЗСР, бъл­гар­с­ките живот­новъди освен до инс­т­румен­тите на обвър­зана под­к­репа и „Агроекологични плащания“ имат дос­тъп и до други инс­т­рументи в СПР­ЗСР, като нап­ример еко-схеми и интер­вен­ции за засил­ване пазар­ната ориен­тация и присъс­т­вие на живот­новъдите. Став­ките по интер­вен­циите по еко схемите и околна среда и климат от РСР, съг­ласно изис­к­ванията на Рег­ламент (ЕО) 2021/2115, са изчис­лени от нает вън­шен изпъл­нител. Те са изгот­вени от Инс­титута по аграрна икономика към Сел­с­кос­топан­ска академия.

След одоб­рението на Проекта на СПР­ЗСР от Минис­тер­с­кия съвет и след изп­ращането му на ЕК, Стратегичес­кият план беше пуб­ликуван на 01 март 2022 г. за 30 дневни общес­т­вени кон­сул­тации със заин­тересованите страни. Получените становища в рам­ките на този срок от пред­с­тавителите на сек­тор „Живот­новъд­с­тво“ не се отнасят до определените за под­помагане ставки и бюджети по интер­вен­циите, насочени в този сек­тор.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...