Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Агроминистърът: Държавата ни тази година даде близо 1 млрд. лева помощ на фермерите заради Ковид пандемията и кризата в Украйна, Брюксел си ?

Агроминистърът: Държавата ни тази година даде близо 1 млрд. лева помощ на фермерите заради Ковид пандемията и кризата в Украйна, Брюксел си ?

Агроминистърът: Държавата ни тази година даде близо 1 млрд. лева помощ на фермерите заради Ковид пандемията и кризата в Украйна, Брюксел си  align=

Мес­т­ното произ­вод­с­тво на по-големи количес­тва храни е важно и това се доказва особено в период на кризи. Това каза минис­търът на земеделието Явор Гечев по време на кон­ферен­ция „Агросек­торът в криза. Спешни мерки“, която е част от 16-я Коледен форум от Национал­ната кам­пания „Да! На бъл­гар­с­ката храна“. „Хранител­ната сигур­ност е крехко нещо в съв­ремен­ния свят. Видя се, че дос­тав­ките на храни не са това, което бяха. Не е екологично да тран­с­пор­тираш продукти от другия край на света, а става и много скъпо при тези цени на горивата“, под­черта земедел­с­кият минис­тър. И уточни, че Минис­тер­с­т­вото на земеделието пред­вижда да организирана дис­кусия през месец януари с всички бъл­гар­ски евродепутати, по отношение на Стратегията „От фер­мата до трапезата“, която е продъл­жение на Зелената сделка. „Трябва да работим за това да имаме храна бъл­гар­ско произ­вод­с­тво, да е дос­тъпна, качес­т­вена, сер­тифицирана и не на пос­ледно място безопасна“, каза минис­търът.

Явор Гечев обясни за Стратегичес­кия план, че е чисто нов инс­т­румент, раз­личен от всички до този момент — доста по-сложен и всеоб­х­ватен. „Той включва ком­пен­сатор­ните мерки до момента по стълб 1, Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР), инвес­тицион­ната част, както и Прог­рамата по лозар­с­тво и винар­с­тво, сек­тор­ните интер­вен­ции, Прог­рамата по пчелар­с­тво и много законодателни ангажименти. В Стратегичес­кия план е заложена визията на Европа, която ние трябва да пос­тиг­нем, по отношение на сел­с­кото стопан­с­тво“, допълни той.

Аграр­ният минис­тър каза още, че народ­ните пред­с­тавители на първо четене са одоб­рили внесените промени в Закона за под­помагане на земедел­с­ките произ­водители, като актуализацията му е пос­лужила за закон­ното въвеж­дане на Стратегичес­кия план. „Това ще даде въз­мож­ност земедел­с­ките стопани и преработ­ватели от всички бран­шове да могат да се въз­пол­з­ват от европейс­ката и бъл­гар­с­ката солидар­ност“, комен­тира още той. По думите му работата по документа ще трябва да продължи, да се прераз­г­леж­дат тек­с­тове, които да се адап­тират към бъл­гар­с­кото законодател­с­тво в след­ващите две години. „Вяр­вам, че в редов­ния кабинет ще има силен екс­пер­тен екип, който ще се справи с това предиз­викател­с­тво“, уточни той.

Явор Гечев отбеляза, че в кон­тек­ста на под­помагането за справяне с икономичес­ките пос­ледици, Европа е длъж­ник на дър­жавите членки, особено на тези от по-източна част. „Изк­лючител­ната финан­сова под­к­репа тази година, в раз­мер на близо 1 млрд. лева, заради Ковид пан­демията и Украин­с­ката помощ, е почти и само от дър­жав­ния бюджет. Един­с­т­вено допъл­нител­ната под­к­репа от ПРСР, с бюджет от около 60 млн. лева, идва от Европа“, под­черта той.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...