Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Над 8 млрд. евро за родните фермери до 2027 г.

Над 8 млрд. евро за родните фермери до 2027 г.

Над 8 млрд. евро за родните фермери до 2027 г.

Европейската комисия одобри стратегическите планове по Общата селскостопанска политика на България и Румъния

Европейс­ката комисия съобщи вчера, че е одоб­рила стратегичес­ките планове за Обща сел­с­кос­топан­ска политика (ОСП) на Бъл­гария и Румъния. ОСП ще се въз­пол­зва от 270 милиарда евро финан­сиране от ЕС за периода 20232027 г. Двата плана, одоб­рени днес, пред­с­тав­ляват общ бюджет на ЕС от 20,5 милиарда евро, от които 5,6 милиарда евро за Бъл­гария и 14,9 милиарда евро за Румъния. От общия бюджет на ЕС на тези две страни повече от 5,6 милиарда евро ще бъдат пред­наз­начени за цели и екос­хеми в областта на окол­ната среда и климата и 436 милиона евро за млади фер­мери. „Стратегичес­кият план съз­дава въз­мож­ности и предос­тавя финан­сови инс­т­рументи за много широк набор от бенефициери като рас­тениевъди, живот­новъди вкл. пчелари, биоп­роиз­водители, както и за лозаро-винарския сек­тор, общините в сел­с­ките райони и други“ това комен­тира минис­търът на земеделието Явор Гечев след инфор­мацията от Брюк­сел за одоб­рение на Плана.

Той посочи още, че за първи път в Стратегичес­кия план има интер­вен­ции насочени към схемите за качес­тво, към крайни продукти с по-високи екологични изис­к­вания. Явор Гечев отбеляза, че и през новия финан­сов период ще има интер­вен­ции за инвес­тиции в земедел­с­ките стопан­с­тва, както и в преработката/маркетинг на сел­с­кос­топан­ски продукти. Отново ще има и под­помагане за младите стопани.

Бюджетът за всички интер­вен­ции, раз­писани в Стратегичес­кия план за раз­витие на земеделието и сел­с­ките райони в Бъл­гария за периода 20232027 г. е малко над 8 млрд. евро (8 060 113 677 евро). По интер­вен­циите за Дирек­тни плащания финан­совият ресурс въз­лиза на 4 400 517 396 евро, а за инвес­тиции в сел­с­ките райони са пред­видени 3 529 075 550 евро. В допъл­нение на това са пред­видени и специални интер­вен­ции за лозаро-винарския сек­тор на стой­ност 98 935 535 евро, за пчелар­с­тво 25 798 563 евро и 5 786 635 евро за сек­торни интер­вен­ции.

Под­помагането на доходите заема важно място в бъл­гар­с­кия план за намаляване на раз­ликата в доходите между земедел­с­ките произ­водители и работ­ниците в други сек­тори. За да се пос­тигне по-справедливо раз­п­ределение на под­помагането, мал­ките и средни стопан­с­тва ще получат прераз­п­ределително плащане, а за по-големите стопан­с­тва ще се прилага таван от 100 000 евро. Над 600 милиона евро ще бъдат отделени за под­к­репа на сек­торите на месото, млеч­ните продукти и плодовете и зелен­чуците, които изпит­ват зат­руд­нения.

По отношение на екологич­ните дейс­т­вия планът ще гаран­тира, че над 80 процента от обработ­ваемата земя има минимално поч­вено пок­ритие в чув­с­т­вителни периоди, за да се подобри качес­т­вото на поч­вата. Планът на Бъл­гария пред­вижда и кон­к­ретни инвес­тиции за увеличаване на площите с биологично земеделие. Финан­сирането за раз­витие на сел­с­ките райони ще помогне за справяне с предиз­викател­с­т­вата на обез­людяването, бед­ността и зас­таряващото население. Планът ще под­помогне съз­даването на 9413 работни места и 650 инф­рас­т­рук­турни инвес­тиции в сел­с­ките райони. Те включ­ват изг­раж­дане или рекон­с­т­рук­ция на водос­наб­дителни сис­теми или рекон­с­т­рук­ция на мес­тни пътища, училища и дет­ски градини. Повече от 5200 млади фер­мери също ще получат специална под­к­репа за установяване.

Бъл­гария и Румъния внесоха пър­вите си пред­ложения за стратегически план за ОСП съот­ветно на 25 и 28 фев­руари 2022 г. след кон­сул­тации със заин­тересованите страни. След това те изп­ратиха своите прераз­г­ледани пред­ложения, отнасящи се до забележ­ките на Комисията, на 21 ноем­ври за Румъния и на 22 ноем­ври за Бъл­гария. За да бъде одоб­рен, всеки план трябва да бъде пълен и съв­мес­тим със законодател­с­т­вото, както и дос­татъчно амбициозен, за да изпълни целите на ОСП и ангажимен­тите на ЕС в областта на окол­ната среда и климата. Новата ОСП ще влезе в дейс­т­вие на 1 януари 2023 г.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...