Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Еврокомисията извърши годишен одит на българската ПРСР 2014-2020

Еврокомисията извърши годишен одит на българската ПРСР 2014-2020

Еврокомисията извърши годишен одит на българската ПРСР 2014-2020

За пореден път Минис­тер­с­т­вото на земеделието не кани жур­налисти при такива важни за бъл­гар­с­ките земеделци проверки, как­вато е прик­лючилата счетоводна инс­пек­ция върху старата ПРСР 20142020, извър­шена от екип на Генерална дирек­ция „Земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони“ (АГРИ) към Европейс­ката комисия. От ведом­с­т­вото отново се ограничиха в нищо неказ­ващо съоб­щение със „салонни фрази“ за това колко добре сме приложили мер­ките от пос­лед­ната прог­рама за сел­с­ките райони. Целта на този одит е да се оцени прилагането на прог­рамата и да се „минимизират рис­ковете от непос­тигането на целите, заложени в нея“, четем още в прес­съоб­щението.

Добре, че заместник-министърът на земеделието Георги Събев има доб­лестта да не пов­таря ман­т­рата, която слушаме пос­лед­ните 4 месеца от други пред­с­тавители на агроведом­с­т­вото, за това колко малко работело предиш­ното правител­с­тво за навак­с­ването на усвояването на сред­с­т­вата по ПРСР, а какви отлич­ници имало в сегаш­ния кабинет. В изкар­з­ването си Събев правилно обясни, че „навак­сано беше забавянето в обработ­ката на проек­тни пред­ложения по ключови мерки, за което доп­ринесе, за съжаление, политичес­ката нес­табил­ност в страната. Все пак работим по ключови инс­т­рументи като инвес­тицион­ните и тези свър­зани с Мес­т­ните инициативни групи“.

Очевидно, че евроек­с­пер­тите са се интерeсували от начина, по който се под­помага биологич­ното произ­вод­с­тво в страната, затова и род­ните чинов­ници са пред­с­тавили на екс­пер­тите от ЕК проект за Национал­ния план за раз­витие на биологич­ното земеделие в Бъл­гария до 2030 г. „В плана са заложени мерки и дейс­т­вия, насър­чаващи съз­даването на нови биологични площи и подоб­ряване видимостта на биологич­ните продукти у нас, отчитайки нат­рупания опит от прилагането на специализираната за отрасъла мярка за периода 20142020 г.“, се посочва още в прес­съоб­щението.

По време на срещата бъл­гар­с­кото минис­тер­с­тво и фонд “Земеделие са пред­с­тавили и план за намаляване на риска от автоматични отчис­ление на сред­с­т­вата, според който към нас­тоящия момент не се очаква подобно прис­падане. С други думи, екс­пер­тите силно се надяват Бъл­гария да не загуби сред­с­тва по тази прог­рама. Дали това ще стане, ще раз­берем от док­лада на ЕК, който страната ни ще получи най-рано след два месеца. По време на посещението си у нас одиторите от ГД АГРИ са посетили и пред­п­риятие за преработка на биологичен розов цвят и билки в старозагор­с­кото село Турия, община Павел баня. То е сред мал­кото бъл­гар­ски фирми, изнасящи биологичен розов цвят и билки в цял свят, пише Синор.БГ.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...