Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Агроминистърът: От петък работи и втора лаборатория на ГКПП “Капитан Андреево“

Агроминистърът: От петък работи и втора лаборатория на ГКПП “Капитан Андреево“

Служеб­ният кабинет няма да променя политики на ГКПП “Капитан Анд­реево“. Това е работа на редов­ното правител­с­тво. В момента на гранич­ния пункт част от проб­лемите са решени, но все още същес­т­вуват други. Стараем се да не се образуват големи опашки. Фитосанитарен кон­т­рол се извър­шва само на хладил­ните камиони. От петък работи и втора лаборатория, като всяка от двете има капацитет 20 и няколко проби на ден. Подали сме документи за общес­т­вена поръчка за апарати, които ще могат да осигурят по 100 проби на ден. Това каза минис­търът на земеделието Явор Гечев по време на изс­луш­ване пред Комисията по земеделие относно пред­п­риетите дейс­т­вия — правни, фак­тически и процесуални — за защита на интересите на дър­жавата и на Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) във връзка с управ­лението на имотите и изпъл­нение на кон­т­рол­ните фун­к­ции на дър­жавата на ГКПП “Капитан Анд­реево“, обявени за обект и дей­ности от значение за национал­ната сигур­ност.

“Все още нямаме екшън план за “Капитан Анд­реево“, но успяваме бързо да реагираме и засега се справяме добре“, комен­тира д-р Иван Шиков, който едва преди дни бе наз­начен на поста изпъл­нителен дирек­тор на БАБХ, след отс­т­раняването на неговия пред­шес­т­веник. Той допълни, че все още не е успял да се запоз­нае в дъл­бочина с дей­ността на гранич­ните пун­к­тове, които досега не са му били ресор.

Минис­тър Гечев каза още, че не раз­г­леж­дат варианти за пус­кане на час­тни лаборатории, но мис­лят за позициониране на лаборатория и на гранич­ния пункт в Лесово, за да вър­вят по-бързо опаш­ките, които през декем­ври стават двойни. “Вой­ната в Украйна промени трафика както в Европа, така и в Азия. Пред­вижда се той само да се увеличава в след­ващите години“, допълни минис­търът и обеща, че всеки проб­лем, който беше изнесен в медиите, ще под­лежи на пълна проверка.

Относно визията си за бъдещето на БАБХ д-р Шиков изтъкна, че през пос­лед­ните години аген­цията е била олицет­ворение на недобри прак­тики, затова той ще работи в насока връщане на доб­рия й имидж. Той под­черта и факта, че БАБХ не е само “Капитан Анд­реево“.

Минис­тър Гечев отбеляза, че една от забележ­ките, които е имал към вече бив­шия изпъл­нителен дирек­тор на БАБХ Христо Въл­чанов, е бил недос­татъч­ният админис­т­ративен капитал на прав­ния отдел на аген­цията. В тази връзка Шиков сподели, че е пред­п­риел дейс­т­вия по въз­с­тановяване на дирек­цията, която към момента работи на половината си капацитет.

Що се отнася до процедурите по дър­жав­ната профилак­тична прог­рама, изпъл­нител­ният дирек­тор на БАБХ увери, че голяма част от тях вече са стар­тирани. След отк­ритото миналата сед­мица огнище на бруцелоза може да се каже, че има извес­тен проб­лем с болестта при едрите преживни животни, но при дреб­ните е заложено 100 процента вземане на кръвни проби, с което смятам, че ще успеем да се справим до края на годината.

По време на изс­луш­ването беше кон­с­татиран и друг проб­лем в аген­цията — всички такси, които БАБХ събира, отиват в дър­жав­ния, а не в ней­ния бюджет. Същев­ременно минис­тър Гечев определи ведом­с­т­вото като “теж­кораз­ходно“. Затова Минис­тер­с­тво на земеделието и Дър­жавен фонд “Земеделие“ правят всичко по силите си, за да под­к­репят дей­ността на аген­цията.

На комисията беше решено на заседанието другата сед­мица отново да има изс­луш­ване с минис­тър Гечев и д-р Иван Шиков, този път на тема стратегичес­кия план за новата Обща сел­с­кос­топан­ска политика, който беше одоб­рен от ЕК.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...