Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Кандидатите за Директни плащания 2023 трябва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ)

Кандидатите за Директни плащания 2023 трябва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ)

Кандидатите за Директни плащания 2023 трябва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ)

С промяната в Закона за под­помагане на земедел­с­ките произ­водители (ЗПЗП), в сила от 1 януари 2023 г., всички земедел­ски стопани, които искат да подадат заяв­ления за под­помагане, следва да имат регис­т­рация в СЕУ, където ще се осъщес­т­вява и цялата комуникация между админис­т­рацията и бенефициен­тите по отношение на под­помагането. За това напом­нят от Дър­жавен фонд „Земеделие“-Разплащателна аген­ция (ДФЗ-РА). Всички бенефициенти, които нямат регис­т­рация в Сис­темата за елек­т­ронни услуги (СЕУ), да се регис­т­рират преди началото на кам­панията по Дирек­тни плащания 2023. В лич­ните профили на земедел­с­ките произ­водители ще бъде налична инфор­мация за интер­вен­циите, по които са кан­дидат­с­т­вали, уведомител­ните писма, както и много други геог­раф­ски и финан­сови справки.

Регис­т­рацията в Сис­темата за елек­т­ронни услуги (СЕУ) е лесна и бърза. От начал­ната страницата на Сис­темата за елек­т­ронни услуги https://seu.dfz.bg/drupal/ сек­ция „Пот­ребител­ски панел“ се избира „Вход/Регистрация“ и под полето за въвеж­дане на пот­ребител­ско име и парола, трябва да се избере „Заявка за регис­т­рация на пот­ребител“, след което земедел­с­кият стопанин въвежда своите лични данни. Пос­лед­ната стъпка е „Връзка с бенефициент“, където се въвежда уникален регис­т­рационен номер (УРН) на кан­дидата в ИСАК. Пот­вър­ж­дението на регис­т­рацията се извър­шва лично в Облас­тна дирек­ция на ДФ „Земеделие“.

За улес­нение, в сек­ция „Обратна връзка и помощ“ на СЕУ https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49 са пуб­ликувани видео ръковод­с­тва за регис­т­рация и работа със сис­темата, a за допъл­нителна инфор­мация пот­ребителите могат да изпол­з­ват и плат­фор­мата за „Въп­роси и мнения“. Регис­т­рацията в СЕУ може да се извърши и на място в Облас­тна дирек­ция на ДФ „Земеделие“.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...