Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) При 130 нови чиновници в земеделието липсват експерти за информационната кампания по ОСП

При 130 нови чиновници в земеделието липсват експерти за информационната кампания по ОСП

За срам на срамотите, новата инфор­мационна кам­пания, която започва на 6-и и ще прик­лючи на 16 фев­руари, ще се проведе само в 10 от 26-те облас­тни градове на страната, а това мак­симално ще зат­рудни земедел­с­ките пориз­водители, които имат огромна нужда от разяс­нения на новите правила от Стратегичес­кия план. Вед­нага след като вчера обявихме графиците за тези срещи, заваляха въп­роси на фер­мери от цялата страна с питане защо така се претуп­ват семинарите по новата ОСП, чиито нови правила ще бъдат изк­лючително трудни за изпъл­нение. Невед­нъж досега европейс­ката админис­т­рация обяс­няваше колко важни за изпъл­нение ще бъдат новите изис­к­вания, особено при екологич­ните схеми на ОСП. Това обаче минава пок­рай ушите на род­ните управ­ленци, които по инер­ция си провеж­дат семинарите, както на тях им е изгодно!

Един­с­т­веното обяс­нение за тази немар­ливост от страна на ведом­с­т­вото е, че това минис­тер­с­тво раз­полага с ограничен кръг квалифицирани екс­перти, които биха могли да дадат професионални отговори на въп­росите, които ще бъдат задавани на тези срещи.

Всички пом­ним как в края на миналата година служеб­ният кабинет отвори нови 130 щатни бройки във фонд „Земеделие“, които са изк­лючително пот­ребни за обс­луж­ването на фер­мерите по новия Стратегически план. Земедел­ците оценяват това решение, затова питат защо инфор­мацион­ната кам­пания се провежда само в Мон­тана, Плевен, Велико Тър­ново, Русе, Доб­рич, Ямбол, Хас­ково, Плов­див и Благоев­г­рад. Като забележете — в планин­с­ките региони, където произ­водителите са много, защото преоб­ладава мал­кият и среден биз­нес, фер­мерите ще трябва да тър­сят тран­с­порт за дирек­тно прид­виж­ване, защото не всеки би могъл да отдели сред­с­тва за тези срещи. Друг е въп­росът, че едва ли всички тези малки фер­мери биха могли да зададат въп­росите си към админис­т­рацията и тя да им отговори.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...