Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Прокуратурата оневини властта за „синия език”

Прокуратурата оневини властта за „синия език”

Вместо по 220-260 лева обезщетенията за умрелите животни ще бъдат от 120 до 160 лв.

Овцевъдите са готови за протести срещу без­силието на инс­титуциите да под­к­репят бранша в този критичен за сек­тора период, при който заради без­кон­т­рол­ното раз­п­рос­т­ранение на заразата „син език” десетки хиляди животни бяха унищожени и продъл­жават да гинат. Това съобщи за Farmer.bg пред­седателят на асоциацията на живот­новъдите Бойко Синапов по повод обявените от минис­тер­с­т­вото ком­пен­сации за сек­тора.

Бран­шът е в пълно недоумение и от решението на Главна прокуратура, обявено на 3-и октом­ври (петък), че дър­жав­ните власти нямат вина за огром­ното раз­п­рос­т­ранение на „синия език”, предиз­викано от без­дейс­т­вието на инс­титуциите. Живот­новъдите сезираха прокуратурата с искане да се провери отказа на предиш­ното правител­с­тво да гласува извън­редни бюджетни сред­с­тва за овладяване на кризата още при появата на пър­вите огнища през юни.

За нас е неп­рием­лива лип­сата на всякаква дър­жав­ност, още повече че много от нас ще обявят фалит заради тази криза”, посочи още Синапов.

Въп­реки че заразата вече е овладяна и няма нови заболели животни, овцете продъл­жават да умират”, обясни живот­новъдът. Причината е, че тези с по-силна имунна сис­тема, които са се заразили през сеп­тем­ври, умират по-късно, защото никакви лекар­с­тва не могат да помог­нат. Преди заразата броят на живот­ните в страната е бил около 700750 хиляди, но сега никой не се наема да изчисли загубите.

При пър­воначал­ните раз­говори с админис­т­рацията инфор­мацията е била, че щетите ще бъдат пок­рити според пазар­ните цени за едно животно. Впос­лед­с­т­вие обаче се оказало, че щетите ще се смятат по стара инаредби от социалис­тическо време, където стой­ността за обез­щетението на едно животно е силно занижена. Вместо по 220260 лева обез­щетенията ще бъдат от 120 до 160 лв. Бъл­гария е пред­с­тавила пред ЕК план за вак­синация срещу син език

Имунизацията ще започне в началото на март догодина от Южна Бъл­гария

Бъл­гария е изп­ратила в Европейс­ката комисия план за вак­синация срещу „син език“. В плана е заложено къде ще се извърши вак­синацията, кой ще я извърши, периодът и категорията животни, които ще бъдат вак­синирани. Това стана ясно по време на среща в МЗХ между минис­търа на земеделието и храните Васил Грудев и замес­т­ника му доц. Георги Кос­тов с пред­с­тавители на живот­новъдни организации. Вак­сините ще бъдат раз­дадени от дър­жавата, а вак­синацията ще се извър­шва от официал­ните ветеринарни лекари. Имунизацията ще започне в началото на март догодина от Южна Бъл­гария и се пред­вижда да прик­лючи до началото на април преди да е започ­нал летежът на куликоидите, които раз­п­рос­т­раняват болестта.

С вак­синацията на прежив­ните животни срещу заболяването „син език“ се цели пред­паз­ване на въз­п­рием­чивите за тази болест животни през 2015 г., което ще намали загубите на соб­с­т­вениците на тези животни и ще поз­воли въз­с­тановяване на тър­говията с живи животни.За нап­равените раз­ходи за лечение на болестта син език се пред­вижда отпус­кане на de minimis от ДФЗ в началото на 2015 година. В под­к­репа на живот­новъдите беше удъл­жен до 15 октом­ври срокът за уведомяване за фор­с­мажор за всички животновъди-кандидати по схемите за национални доп­лащания и за специфично под­помагане за кам­пания 2014, в чиито ферми е кон­с­татирана болестта.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...