Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Мистериозна болест мори ярета и агнета

Мистериозна болест мори ярета и агнета

Мистериозна болест мори ярета и агнета

Смъртността при младите животни вече е до 40%, алармират стопаните

Неус­тановено заболяване мори млади ярета и овце, а въз­рас­т­ните животни спират да дават мляко. За това алар­мира вчера на среща на живот­новъди с пред­с­тавители на Облас­тна дирек­ция „Земеделие“ в Русе Деан Тодоров, пред­седател на Национал­ната асоциация за раз­витие на млеч­ните породи кози. В асоциацията са обединени соб­с­т­вениците на 400 стада с 88 000 животни, предава БГНЕС .Проб­лемът е започ­нал преди две години, като ситуацията е станала особено тревожна през 2015 г. и се наб­людава във всички стада. Заболяването, което все още е неус­тановено, е довело до смър­т­ност между 20 и 40% на младите животни при козите и овцете. Те се дехид­ратират от диария, която не се пов­лиява от антибиотици, и изходът е летален. При въз­рас­т­ните животни се наб­людават сим­п­томи като на заразна агалак­сия – болест, която не е вредна за човеш­кото здраве и не му влияе, но се отразява на продук­цията. „Заболяванията рязко намаляват млеч­ността на живот­ните, оттам спадат и приходите на фер­мерите. При живот­ните се получава нещо като мас­тит, който е в специфична форма. Подобно болест не сме виж­дали до момента“, обясни Тодоров. Живот­новъдите ще пос­тавят въп­роса пред земедел­с­кото минис­тер­с­тво и Аген­цията по безопас­ност на храните още след­ващата сед­мица. Те ще нас­тояват да се проведат изс­лед­вания в цялата страна и да се вземат проби, за да се установи заболяването. До този момент по своя инициатива те са взели и изс­лед­вали пет проби, които са отрицателни за заразна агалак­сия, но положителни за пас­тьорелоза. „Проб­лемът е, че в Бъл­гария няма вак­сина, която да пред­пазва от това заболяване пас­тьорелоза. Има я в Гър­ция, понеже в Гър­ция го е имало този проб­лем дълги години. Екс­перти дори смятат, че заболяването в Бъл­гария е дошло от Гър­ция чрез нерег­ламен­тиран внос и движение на животни. Проб­лемът е, че болестта много бързо се раз­вива, а при въз­рас­т­ните животни няма фатален изход и много трудно може да се забележи, че са болни. На вън­шен вид са здрави, всичко е нор­мално, но просто се получава този мас­тит“, каза още Деан Тодоров. В Бъл­гария не се извър­шва вак­синация срещу това заболяване, тъй като няма лиценз за вак­сина срещу пас­тьорелоза. А вак­сината не е скъпа — цената й в Гър­ция е около 11,20 лв. за едно животно.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят