Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Сеем в наши условия китайски хибриден ориз с добив 2 т/дка

Сеем в наши условия китайски хибриден ориз с добив 2 т/дка

Сеем в наши условия китайски хибриден ориз с добив 2 т/дка

Аграр­ният универ­ситет (АУ) в Плов­див ще извърши наб­людения върху хиб­риден сорт ориз, съз­даден в Китай, чиито среден добив е 2 тона от декар. При сор­товете ориз, които отг­леж­дат бъл­гар­с­ките произ­водители, рекол­тата се счита за добра, ако е 700800 кг/дка. Новината съобщи пред Агро Плов­див земедел­с­кият заместник-министър доц. Светла Янчева. Въз­мож­ността да се инт­родуцира в Бъл­гария уникал­ния ориз се появи след като на 24 април рек­торът на универ­ситета проф. Хрис­тина Янчева под­писа Меморан­дум с Цен­търа за насър­чаване на сът­руд­ничес­т­вото в областта на сел­с­кото стопан­с­тво между Китай и страните от Цен­т­рална и Източна Европа (16 + 1).”Тази инициатива за сът­руд­ничес­тво обх­ваща не само науката, но и внед­ряването на новости между дър­жавите за проуч­ване на генетич­ните ресурси. Едно от ключовите пред­ложения на Китай е инт­родук­цията на новия хиб­риден ориз. Това ще бъде едно от нещата, които бихме могли в нашите условия като северна граница при отг­леж­дането на ориза в Европа да екс­перимен­тираме и да приложим по-нататък. Още повече, че от Съюза на оризоп­роиз­водителите имат огром­ното желание да продъл­жават тен­ден­цията за увеличаване на площите на ориза в Бъл­гария”, поясни доц. Янчева. До две сед­мица в Бъл­гария ще прис­тигне делегация от Китай, водена от зам.-министъра на земеделието. Именно тогава ще се зад­вижи и екс­перимен­тът с ориза, уточни тя.

Аграр­ният универ­ситет е изб­ран за сът­руд­ничес­т­вото с Китай, защото съз­дадените в него цен­т­рове пред­полагат над­г­раж­дане. Става въп­рос за същес­т­вуващата инф­рас­т­рук­тура и науч­ния потен­циал, които дават въз­мож­ности бързо да се тръгне нап­ред, обясни Светла Янчева.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...