Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Красивата сграда на агроминистерството стана на 90 години

Красивата сграда на агроминистерството стана на 90 години

Красивата сграда на агроминистерството стана на 90 години

Пом­ните ли, че през 2011 г. земедел­с­кото минис­тер­с­тво за малко да изгуби къщата си. Към нея мерак имаше столич­ното кмет­с­тво. Но в края на краищата в една от най-красивите сгради в цен­търа на София продъл­жава да работи админис­т­рацията, която трябва се грижи за прех­раната ни. Всъщ­ност на бул. „Христо Ботев“ 55 се под­визава само част от армията агрочинов­ници. Сградата-паметник на кул­турата става на 90 години. А през пос­лед­ните 70 там се помещава аграр­ното ведом­с­тво.

Историята започва в началото на миналия век, малко преди Пър­вата световна война, когато столич­ната Окръжна палата обявява кон­курс за пос­т­рояване на соб­с­т­вена сграда. През 1912 година меж­дународно жури, със­тавено от френ­ски, италиан­ски, авс­т­рийски и бъл­гар­ски архитекти, присъжда първа и втора наг­рада на извес­т­ния наш архитект Никола Лазаров (18721942) и пред­с­тавените от него два проекта. Реализацията на замисъла обаче е прекъс­ната от вой­ната и строител­с­т­вото започва през 1920 година. Заради слож­ната и обемна за времето си работа сградата се строи над 7 години и е завър­шена през 1927 г. До средата на 40-те години там се нас­танява Окръж­ната палата, а извес­тно време и Смет­ната палата. След смяната на властта през 1944 г. в нея раз­полагат Минис­тер­с­т­вото на земеделието..

Архитек­турата на минис­тер­с­т­вото е барокова с извита фасада, две ост­ровърхи кули и купол в цен­т­рал­ната част и два ризалита в краищата на пос­т­рой­ката. Глав­ната фасада е богато украсена с декоративни елементи каменни колони, бал­кони с балюс­т­ради, гир­лянди от цветя и плодове. Забележителни са и красиво офор­мените прозорци. Основите на пос­т­рой­ката са каменни, а кулите с часов­ника са издър­жани в стил сецесион.

На 15 ноем­ври т.г. от 13 до 16 часа Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите отваря вратите си за посетители. Събитието се организира по повод 90-годишнината от пос­т­рояването на емб­лематич­ната сграда и 70-годишнината от помещаване на инс­титуцията в нея. Гос­тите ще могат да раз­г­ледат освен сградата, но и интересни екс­понати от Национал­ния земедел­ски музей.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...