Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Стопират проекти заради съмнения за измани

Стопират проекти заради съмнения за измани

Стопират проекти заради съмнения за измани

Скром­ните 84 млн. лева раз­п­лат­гени за две години по под­мярка 4,1 на сел­с­ката прог­рама

Две години след пър­вия прием по под­мярка 4,1 за инвес­тиции в земедел­ски стопан­с­тва усвояването на суб­сидиите от ПРСР 20142020 г. върви изк­лючително мудно и до този момент фонд „Земеделие“ е раз­п­латил скром­ните 84 837 516 лв., или едва 10 на сто от бюджета. Преди две години агроминис­тер­с­т­вото задели 150 милиона евро, към които миналата есен добави още 49,6 млн. евро заради огром­ния нап­лив от проекти – 3 500, които бяха депозирани. Така суб­сидиите само по пър­вия прием въз­лизат на около 800 милиона лева.

Според статис­тиката на фонда, предос­тавена на Синор.БГ, пър­вите раз­п­латени суб­сидии са по 386 проекта, със­тав­ляващи 33,05% от сключените договори.

По отношение на пред­с­тоящото прик­люч­ване на раз­г­леж­дането на проек­тите от втория прием по под­мярка 4.1 от всички 542 проекта, за които към нас­тоящия момент е наличен бюджет за финан­сиране, е прик­лючена обработ­ката на общо 392 проекта.

От фонда дадоха актуална инфор­мация и за раз­г­леж­дането на проек­тите от втория прием. При него са сключени 246 договори със суб­сидия на стой­ност 183 442 773 лв. Като брой одоб­рените проекти са 19.78% от общо подадените.

Фонд “Земеделие“ обаче е спрял обработ­ката на 65 проекта на стой­ност над 60 млн. лева поради изчак­ване на становища от други дър­жавни инс­титуции или заради издадени заповеди за спиране на обработка поради съм­нения за измами, посочиха пред Синор.БГ. Към нас­тоящия момент се обработ­ват 85 проекта на стой­ност над 69 млн. лева. Процен­тът на оставащите проекти за раз­г­леж­дане е 16 процента.

Само да припом­ним, че в началото на декем­ври 2016 г. при втория прием по 4,1 бяха депозирани още 2 788 проекта, така че до този момент по двата приема във фонда се обработ­ват 6288 проек­тни пред­ложения със заявена суб­сидия 2 636 138 981 лв.

Сключените към момента договори за прием 2015 г. са 998 с одоб­рена суб­сидия 377 453 463 лв.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят