Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Одобрена е позицията ни за ОСП след 2020

Одобрена е позицията ни за ОСП след 2020

Одобрена е позицията ни за ОСП след 2020

Правител­с­т­вото одобри визията на Бъл­гария за бъдещето на Общата сел­с­кос­топан­ска политика (ОСП) след 2020 г.Тя е основен приоритет на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво в областта на земеделието.Страната ни нас­тоява земедел­ците в Европейс­кия съюз да са пос­тавени пред равни условия на един­ния пазар. Това означава да отпадне историчес­кият под­ход при раз­п­ределение на сред­с­т­вата за дирек­тни плащания и да бъде завър­шен процесът на тях­ното цялос­тно сближаване, с цел израв­няване на условията за кон­курен­ция на един­ния пазар. Бъл­гар­с­ката позиция е за запаз­ване прераз­п­ределител­ното плащане, тоест да има по-високо под­помагане за пър­вите 300 декара. Във визията се нас­тоява за реални и ефек­тивни дейс­т­вия за опрос­тяване на Общата сел­с­кос­топан­ска политика, така че да е по-лесна за админис­т­риране.

Основен момент в документа е искането да се запази досегаш­ния баланс в ОСП, основаващ се на два стълба с кон­к­ретни цели и сфери на под­помагане, и въз­мож­ността за тран­с­фер между тях. Посочва се необ­ходимостта ОСП да бъде щадяща към окол­ната среда и да стимулира ефек­тив­ното изпол­з­ване на природ­ните ресурси. Необ­ходимо е още насър­чаване на социално-икономическото сближаване на сел­с­ките райони.

Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите е изгот­вило визията след широко общес­т­вено обсъж­дане със заин­тересованите страни. Докумен­тът отчита общата позиция на земедел­с­ката общ­ност, базирана на анализ на със­тоянието на сек­тора и пер­с­пек­тивите за раз­витие на сел­с­ките райони.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...