Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Българският фермер, този потомък на Ной

Българският фермер, този потомък на Ной

Българският фермер, този потомък на Ной

Бъл­гар­с­кият земеделец винаги ще е раз­личен от колегите си в Испания, Холан­дия, САЩ и други страни. Винаги, винаги, поне още сто години. Той няма да приеме да бъде без­лична част от една общ­ност, така както са нап­ример испан­с­ките оран­жерийни произ­водители в провин­цията Алмерия. Там има стотици хиляди оран­жерии. Една до друга и горе-долу еднакви. Всеки испанец прис­тига рано сут­рин в своята правоъгълна килийка, организира работата, труди се и печели. Прибира се в правоъгъл­ната си къща, спи, събужда се и право при правоъгъл­ната си килийка, която раз­поз­нава без­пог­решно сред океана от най­лони, прорязан от пътечки между тях. Бъл­гар­с­кият фер­мер, когато строи оран­жерия или обор, ги прави така, като че ли строи роден дом. Съз­дава нещо солидно и все пак според въз­мож­нос­тите си. Ако има повече пари, ще го нап­рави като крепост. Неговите крави си имат имена. Неговата пос­т­ройка е огледалото, в което се оглежда. Тя е той. Той, земеделецът, обича да прави нещата така, че да останат за поколенията. Ей, не останаха много хора на земята като бъл­гарите! Ние сме наис­тина уникални, но не го знаем.

Бъл­гар­с­кият земеделец иска да бъде раз­личен според самия себе си. Нали кол­кото и милиарди хора да има на земята, сред тях никога и никъде един няма да си прилича напълно с друг! Защо тогава трябва да се дава власт на парите да уед­нак­вяват и да правят равни земедел­ците — всеки в неговата си килийка и с неговата си дажба, в името на това да печелят повече, когато са сдружени доб­роволно или са кооперирани като в САЩ? Бъл­гаринът на тази въдица няма да се хване. Той държи да е раз­личен, защото иска да види в крат­кия си живот докъде може да стигне. Сам, естес­т­вено, защото животът си е само негов. Но специално за бъл­гар­с­кия фер­мер има и други, въз­п­репят­с­т­ващи масовото сдружаване, причини.

Той има белези от лъжи и измами. Бъл­гар­с­кото небе не е като другите. Бързо се променя и докато слън­цето се усмихва отгоре, извед­нъж облаците го зах­луп­ват, започ­ват да трещят и да хвър­лят гръмотевици. Не беше ли така, когато попад­нахме в окото на инф­лацията през 1996/1997 г., която ограби спес­тяванията? Тогава един дядо дойде в редак­цията раз­п­лакан и каза:» Събирах пари за абитуриен­с­кия бал на внуч­ката, за тоалет и за почер­пка на гос­тите. Сега се връщам от бан­ката. Изтег­лих парите и видях, че ще ми стиг­нат само за джапанки. Какво е това?» Не беше ли така и при масовата приватизация: тол­кова лъжи накуп. Ставате съсоб­с­т­веници на пред­п­риятия, ще ви плащаме дивиденти, ще инвес­тираме, дивиден­тите ще рас­тат. Боже, колко богати ще станете!

У нас си е пълно с подобни примери, заради които, когато бъл­гаринът започна да прави нещо, го прави така, че да издържи под обсада месеци или години. Защото не вярва, че някой, хеле пък дър­жавата, ще му се притече на помощ. Може би, защото иска като нап­рави нещо солидно, да може да помогне и на други, като ги приюти.

Бъл­гар­с­кият земеделец е пряк потомък на Ной, трябва да има повече неща, трябва да раз­полага с всичко, което би му свър­шило работа в даден момент, за да оцелее той и родът му. Когато превърне стопан­с­т­вото си в кораб, може да прекара в пус­тошта на без­б­реж­ния земен океан месеци наред, докато гълъбът не му донесе мас­линената клонка. Затова в очак­ване на потопа и с надежда да му се раз­мине, той неп­рекъс­нато доиз­вайва фер­мата си, за да я превърне в нещо цялос­тно. Тя може да е малка, но трябва да е самодос­татъчна и нап­равена по негов образ и подобие.

Надя Петрова,АгроПловдив

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...