Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Преговорите за износ на животни към Турция са на финален етап

Преговорите за износ на животни към Турция са на финален етап

Преговорите за износ на животни към Турция са на финален етап

След четири месеца интен­зивни срещи 90 процента от необ­ходимите фор­мал­ности за въз­с­тановяване на тър­гов­с­кия обмен в областта на живот­новъд­с­т­вото са изчис­тени. Това каза минис­търът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов след среща с тур­с­кия му колега Ахмет Ешреф Факъбаба, който е на посещение в България.От 2012 г. цялата тър­говия, с изк­лючение на раз­п­лод­ните животни, беше преус­тановена. „В очак­ване сме в началото на след­ващата година, първо по отношение на дребен рогат добитък, а впос­лед­с­т­вие и за едрия рогат добитък да имаме позитивно решение“, заяви Порожанов. По думите му е много важно този процес да бъде в проз­рачни рамки, но и кон­т­ролиран, така че да не се ком­п­ромен­тира още в самото начало от гледна точка на цени и на качес­тво на продук­цията, която би била обект на тър­говия.

Силно се надявам и двете страни да пос­тиг­нат в много кратки срокове ще пос­тиг­нат резул­тати“, каза от своя страна Ахмет Ешреф Факъбаба. Фор­мал­нос­тите, които обаче са същес­т­вени, са свър­зани с ветеринарни сер­тификати, форми, изис­к­вания за качес­тво. Друга аспект на докумен­тално прецизиране е фак­тът, че Тур­ция не е член на Европейс­кия съюз. „За да се случат някои от екс­пор­тите за Бъл­гария нашата страна трябва да попадне в преферен­циални или свободни квоти, с които Тур­ция раз­полага за тър­говия с Европейс­кия съюз. Това е едно от нещата, които се договарят“, отбеляза Порожанов.

България

Икономика

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят