Агростоките поскъпнаха

Агростоките поскъпнаха

С 10,9 % е скокът при цените на животинската продукция

Индек­сът на цените на произ­водител в сел­с­кото стопан­с­тво за третото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 3.6 на сто спрямо същото тримесечие на 2016 година, съобщи Национал­ният статис­тически инс­титут. Индек­сът на цените на продук­цията от рас­тениевъд­с­т­вото се увеличава с 2.3 на сто, а на продук­цията от живот­новъд­с­т­вото — с 10.9 на сто. Спрямо пред­ход­ната година цените на сел­с­кос­топан­с­ката продук­ция отбеляз­ват намаление с 1.9 на сто, като намалението в рас­тениевъд­с­т­вото е с 3.4 на сто, а в живот­новъд­с­т­вото е отчетено увеличение с 6.8 на сто. Спрямо същото тримесечие на 2016 г. се наб­людава увеличение в цените на живите животни — със 7.1 на сто, и на животин­с­ките продукти — с 13 на сто. При животин­с­ките продукти се увеличават цените на: кравето мляко — със 17.3 на сто, кокошите яйца за кон­сумация — с 24.7 на сто, и пчел­ния мед — с 1.8 на сто. По-ниски са цените на овчето мляко — с 6.5 на сто, и козето мляко — с 8.1 на сто. През третото тримесечие на 2017 г. спрямо 2016 г. увеличение е отбелязано само в цените на фураж­ните кул­тури — с 29.4 на сто, и на кар­тофите — с 5.9 на сто. По-ниски са цените на: зър­нените кул­тури — с 2.2 на сто, тех­ничес­ките кул­тури — с 6.3 на сто, и плодовете — с 5.9 на сто.