Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Двойно се увеличават надбавките за млади фермери по СЕПП

Двойно се увеличават надбавките за млади фермери по СЕПП

Двойно се увеличават надбавките за млади фермери по СЕПП

Младите фер­мерите до 40-годишна въз­раст получаваха досега над­бавка от 25 % към плащането на хек­тар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), но от 2018 г. раз­мерът се вдига двойно на 50 %, съобщи Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Това ще важи за пър­вите 30 хек­тара съг­ласно обнарод­вания в „Дър­жавен вес­т­ник“ Закон за изменение и допъл­нение на Закона за под­помагане на земедел­с­ките произ­водители. Стопан­с­т­вото трябва да е съз­дадено преди не повече от 5 години преди кан­дидат­с­т­ването по схемата. Така се съз­дава допъл­нителен стимул за задър­жане на младите хора в сек­тора на земеделието и сел­с­ките райони, комен­тираха от агроведом­с­т­вото. С промените се прецизират тек­с­тове в закона, които засягат подаването на общо заяв­ление за под­помагане. Земедел­с­ките земи, включени в заяв­ленията за под­помагане на площ на регис­т­рираните земедел­ски стопани, трябва към 31 май на кален­дар­ната година да бъдат на раз­положение на кан­дидатите, което се удос­товерява с регис­т­рирано в общин­с­ките служби по земеделие по мес­тонахож­дение на имотите. За да се избяг­нат потен­циални непъл­ноти, отпада изб­рояването на видовете правни основания, чрез които се доказва пол­з­ването на заявените площи, като се запазва необ­ходимостта от тях­ното регис­т­риране съг­ласно Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи по същес­т­вуващия до момент. Пред­видена е и процедура за установяване наличието на правно основание за пол­з­ване на земедел­с­ките земи в случаи на заявяване на площи в раз­мер, над­х­вър­лящ регис­т­рираното правно основание и сан­к­ционирането на кан­дидати при липса на такова.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят