Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Първият роден сорт стевия обра овациите на „Агра“

Първият роден сорт стевия обра овациите на „Агра“

Първият роден сорт стевия обра овациите на „Агра“

С първи бъл­гар­ски сорт стевия, който носи името „Стела“, учените от Земедел­с­кия инс­титут в Шумен учас­т­ваха в кон­курса за иновации на таз­годиш­ната “Агра“. Сор­тът проявява добра екологична плас­тич­ност и може да се отг­лежда във всички райони на страната при поливни условия. Притежава относително добра устой­чивост на гъбни болести. Към него има изк­лючителен интерес и в инс­титута са зат­руд­нени да произ­ведат тър­сения раз­сад. Стевията е естес­т­вен замес­тител на захарта. Заради увеличения пот­ребител­ски интерес към натурал­ните хранителни добавки, може да се очаква, че интересът към рас­тението ще расте. Стевия (Stevia Rebaudiana) е името на тревист полух­раст с прости листа, малки бели цветове и силно раз­к­лонена, добре раз­вита коренова сис­тема. Рас­тението произ­хожда от Южна Америка и индиан­ците от векове са го изпол­з­вали като под­с­ладител. Кръс­тили го “ка-а-хе-е“, което означава “сладка трева“ или “медени листа“. Цен­ността на рас­тението се дължи на съдър­жащите се най-вече в лис­тата, но по-малко и в стъб­лата, сладки вещес­тва, наричани Стевиол гликозиди, а често и Стевиозиди. Те са между 250 и 300 пъти по-сладки от захарта. Въп­реки че тези вещес­тва са изк­лючително сладки те не съдър­жат калории. Също така са устой­чиви на висока тем­пература — до 198 градуса. Не фер­мен­тират, така че не могат да предиз­викат кариес. За раз­лика от син­тетич­ните под­с­ладители не предиз­вик­ват глад за въг­лехид­рати. Напълно под­ходящи са за диабетици. По света, стевия набира изк­лючителна популяр­ност в началото на 70– те години на XX в., когато служител от Минис­тер­с­т­вото на сел­с­кото и гор­ско стопан­с­тво на Япония донася семената в родината си. Започва масовото й отг­леж­дане, а паралелно с това и задъл­боченото и изучаване в над 60 лаборатории в Япония. След това започва бър­зото инт­родуциране на стевия в раз­лични части на света: Южна Корея, Китай, Тай­ланд, САЩ, Тай­ван, Син­гапур, Канада, Израел. В началото на 80-те години в Русия, Украйна и Казах­с­тан масово отг­леж­дат стевия в план­тации. След аварията в Чер­нобил, рас­тението е изпол­з­вано за лечение и профилак­тика на пос­т­радалите от радиацията. В условията на нашия климат стевия успешно се отг­лежда като едногодишно рас­тение с многогодишно изпол­з­ване на коренищата.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят