Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет28012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Земеделската земя поскъпва

Земеделската земя поскъпва

Земеделската земя поскъпва

Промяната на суб­сидирането на земедел­ците след 2020 година може да доведе до понижаване на цените, ако доходите на фер­мерите намалеят, смятат екс­перти

Пър­вият полъх на парите, които могат да се изкарат от земеделие, дойде през 20052006 година, когато пред­п­рисъединител­ната прог­рама за земедел­с­ките райони САПАРД накара хората да пог­лед­нат на земите си с друго око. Дотогава повечето от дреб­ните соб­с­т­веници на ниви — а те бяха над 2.5 милиона души или продадоха евтино получените от дедите им пар­цели или ги изос­тавиха, без да се интересуват от тях. Но пър­вите договори за аренда, както и пър­вите приз­наци на събуж­дащият се пазар, промениха нещата. Днес, повече от 10 години след приемането ни в ЕС, ситуацията е коренно раз­лична. Земята пос­къпва всяка година, но тем­повете на ръст на цените намаляват от 2010 година досега. Това е обяс­нимо, защото платежос­пособ­ното тър­сене вече е задоволено до голяма степен, а нови играчи на този пазар засега са ряд­кост. Арен­даторите инвес­тираха в соб­с­т­веност на земя, но само в най-добрите пар­цели. А и цените в отдел­ните региони останаха доста раз­лични.

Цената на декар земедел­ска земя в Доб­рич, където се работи най-ефективното земеделие у нас, дос­тигна 5000 лева и това е абсолютен рекорд за Бъл­гария. Това показ­ват справки в специализирани аген­ции за тър­говия със земя. Това са единични случаи, раз­бира се, но справка в аген­ции, специализирани на този сег­мент на пазара показ­ват и цени над 2000 лева за декар и то масово. В районите на Генерал Тошево, Бал­чик, Каварна сред­ната цена на декар “продава“ е 2300 лева. Купувачите не обявяват цената, на която биха купили, но наличието на тол­кова оферти “продава“ на това ниво показва, че в района на Доб­рич цените са близки до обявените от продавачите. Това обаче е най-скъпият район на страната при земедел­с­ките земи.

Нап­ример раз­ликата с района на Велико Тър­ново е близо 3 пъти. Сред­ната цена на продавачите тук е около 10001100 лева за декар. Същото е и ценовото рав­нище в района на Стара Загора. Сред­ната цена тук е около 1000 лева на декар, но тър­сенето е по-слабо, откол­кото във Велико Тър­ново. В Камарата на час­т­ните съдебни изпъл­нители има около 600 оферти за продажба на търг на земедел­ски земи. Сред­ната цена, от която стар­тират тър­говете е малко под 1000 лева. Пред­лагат се пар­цели със средна големина 18 декара, показ­ват още дан­ните. Според хора, учас­т­вали в тър­говете, интересът не е голям. Само за отделни пар­цели, които имат въз­мож­ност да бъдат изпол­з­вани и след промяна на пред­наз­начението, цените се вдигат над сред­ните рав­нища.

Какво пред­с­тои на пазара за земедел­ски земи? Промяната на суб­сидирането на земедел­ците след 2020 година може да доведе до понижаване на цените, ако доходите на фер­мерите намалеят, смятат екс­перти. Но това може и да не се случи, ако на пазара се появят по-големи инвес­титори. В Бъл­гария вече има опит от арен­дуване и изкупуване на земедел­ски земи от ком­пании за произ­вод­с­тво на храни и износ. Досега най-голям интерес са проявили израел­ски и китайски ком­пании, но не е изк­лючена и появата на европейски инвес­титори. Все пак, цената на земята в Бъл­гария остава под сред­ната за Цен­т­рална и Източна Европа, да не говорим за Западна Европа.

България

Икономика

4000 ресторантьори “окупираха“ Министерския съвет

4000 ресторантьори “окупираха“ Министерския съвет

Протестиращите се оплакаха, че до момента не са получили нито лев от обещаните компенсации за времето, в което са затворени

След раз­цеп­лениет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Джейн Фонда ще получи почетна награда „Златен глобус“

Джейн Фонда е без­с­порна фигура в Холивуд като акт­риса и социална активис­тка и знаменитата й кариера ще бъде почетена с най-високата наг­рада …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Томас Тухел подписа с Челси

Новият мени­джър на Челси Томас Тухел е изк­лючително щас­т­лив, че е получил доверието на ръковод­с­т­вото на клуба. 47-годишният бивш треньор на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Сняг и студ блокираха Гърция

Сняг и студ блокираха Гърция

Минусови тем­ператури, сняг, дъжд и силни вет­рове зав­ладяха Гър­ция, пише Епицен­тър. В кон­тинен­тал­ната част на страната реки преляха и наводни…

Прочети още:

Loading...