Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Земеделската земя поскъпва

Земеделската земя поскъпва

Земеделската земя поскъпва

Промяната на суб­сидирането на земедел­ците след 2020 година може да доведе до понижаване на цените, ако доходите на фер­мерите намалеят, смятат екс­перти

Пър­вият полъх на парите, които могат да се изкарат от земеделие, дойде през 20052006 година, когато пред­п­рисъединител­ната прог­рама за земедел­с­ките райони САПАРД накара хората да пог­лед­нат на земите си с друго око. Дотогава повечето от дреб­ните соб­с­т­веници на ниви — а те бяха над 2.5 милиона души или продадоха евтино получените от дедите им пар­цели или ги изос­тавиха, без да се интересуват от тях. Но пър­вите договори за аренда, както и пър­вите приз­наци на събуж­дащият се пазар, промениха нещата. Днес, повече от 10 години след приемането ни в ЕС, ситуацията е коренно раз­лична. Земята пос­къпва всяка година, но тем­повете на ръст на цените намаляват от 2010 година досега. Това е обяс­нимо, защото платежос­пособ­ното тър­сене вече е задоволено до голяма степен, а нови играчи на този пазар засега са ряд­кост. Арен­даторите инвес­тираха в соб­с­т­веност на земя, но само в най-добрите пар­цели. А и цените в отдел­ните региони останаха доста раз­лични.

Цената на декар земедел­ска земя в Доб­рич, където се работи най-ефективното земеделие у нас, дос­тигна 5000 лева и това е абсолютен рекорд за Бъл­гария. Това показ­ват справки в специализирани аген­ции за тър­говия със земя. Това са единични случаи, раз­бира се, но справка в аген­ции, специализирани на този сег­мент на пазара показ­ват и цени над 2000 лева за декар и то масово. В районите на Генерал Тошево, Бал­чик, Каварна сред­ната цена на декар “продава“ е 2300 лева. Купувачите не обявяват цената, на която биха купили, но наличието на тол­кова оферти “продава“ на това ниво показва, че в района на Доб­рич цените са близки до обявените от продавачите. Това обаче е най-скъпият район на страната при земедел­с­ките земи.

Нап­ример раз­ликата с района на Велико Тър­ново е близо 3 пъти. Сред­ната цена на продавачите тук е около 10001100 лева за декар. Същото е и ценовото рав­нище в района на Стара Загора. Сред­ната цена тук е около 1000 лева на декар, но тър­сенето е по-слабо, откол­кото във Велико Тър­ново. В Камарата на час­т­ните съдебни изпъл­нители има около 600 оферти за продажба на търг на земедел­ски земи. Сред­ната цена, от която стар­тират тър­говете е малко под 1000 лева. Пред­лагат се пар­цели със средна големина 18 декара, показ­ват още дан­ните. Според хора, учас­т­вали в тър­говете, интересът не е голям. Само за отделни пар­цели, които имат въз­мож­ност да бъдат изпол­з­вани и след промяна на пред­наз­начението, цените се вдигат над сред­ните рав­нища.

Какво пред­с­тои на пазара за земедел­ски земи? Промяната на суб­сидирането на земедел­ците след 2020 година може да доведе до понижаване на цените, ако доходите на фер­мерите намалеят, смятат екс­перти. Но това може и да не се случи, ако на пазара се появят по-големи инвес­титори. В Бъл­гария вече има опит от арен­дуване и изкупуване на земедел­ски земи от ком­пании за произ­вод­с­тво на храни и износ. Досега най-голям интерес са проявили израел­ски и китайски ком­пании, но не е изк­лючена и появата на европейски инвес­титори. Все пак, цената на земята в Бъл­гария остава под сред­ната за Цен­т­рална и Източна Европа, да не говорим за Западна Европа.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...