Започват проверките на яйца, агнешко и козунаци преди Великден

Във връзка с наб­лижаващия хрис­тиян­ски праз­ник Велик­ден Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) организира засилени проверки на обекти за произ­вод­с­тво и тър­говия с храни, съоб­щиха от прес­цен­търа на ведом­с­т­вото.

Инс­пек­циите започ­наха на 21 март и ще продъл­жат до 10 април. Освен пакетиращи цен­т­рове за яйца и хранителни складове за тър­говия на едро на проверки под­лежат също заведения за общес­т­вено хранене, обекти за тър­говия на дребно, пазари и борси за традиционно пред­лагани храни (агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зелен­чуци и др.), както и на боя за яйца.

През почив­ните дни ще бъдат осигурени и дежурни екипи, които ще осъщес­т­вяват официал­ния кон­т­рол в цялата страна, посочиха от БАБХ.