Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Български фирми могат да участват в първото изложение за вносни стоки в Китай

Български фирми могат да участват в първото изложение за вносни стоки в Китай

Български фирми могат да участват в първото изложение за вносни стоки в Китай

Изпъл­нител­ната аген­ция за насър­чаване на мал­ките и сред­ните пред­п­риятия ще организира учас­тието на бъл­гар­с­ките фирми в пър­вото изложение за вносни стоки International Import Expo (CIIE), което ще се проведе в Шан­хай, Китай. Форумът ще се със­тои в периода от 0510 ноем­ври 2018 г., съоб­щиха от аген­цията. Меж­дународ­ната проявата се провежда по инициатива на китайс­кия президент Си Дзин­пин. Минис­тер­с­тво на тър­говията на Китай съз­даде специално за целта Бюро за организацията на CIIE, което ще под­готви и организира мащаб­ната проява, насочена изцяло към произ­водители и износители на стоки от цял свят.

Ком­паниите могат да пред­с­тавят своите продукти и услуги в след­ните приоритетни области: иновативно оборуд­ване, ИТ услуги, пот­ребител­ска тех­ника и оборуд­ване, автомобилос­т­роене, тек­с­тил и облекло, аксесоари и пот­ребител­ски стоки, храни и сел­с­кос­топан­ски продукти, медицин­ско оборуд­ване, образование, креативен дизайн, услуги и други.

В отделна палата ще има щан­дове на самите дър­жави, които могат да пред­с­тавят своите въз­мож­ности за инвес­тиции, туризъм, кул­тура. Всички отделни сек­тори ще се пред­с­тавят в специализирани палати. Тър­гов­с­ката част на излож­бата ще бъде с площ от 180 000 кв.м. и над 30 000 кв.м за пред­с­тавяне на услуги. Край­ният срок за заявяване на интерес за учас­тие е 20.04.2018 г. (петък)

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...