Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Мандри, които правят и имитиращи продукти, трябва да имат втори обект

Мандри, които правят и имитиращи продукти, трябва да имат втори обект

Мандри, които правят и имитиращи продукти, трябва да имат втори обект

Проект на Наредба за допъл­нение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните пос­тавя ново изис­к­ване към произ­водителите на имитиращи млечни продукти. Основ­ната промяна на нор­матива е в чл. 19, който вече ще е със след­ния текст: «Произ­водителите на мляко и млечни продукти и произ­водителите, които раз­фасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, не могат да произ­веж­дат, раз­фасоват и преопаковат имитиращи продукти, съдър­жащи в със­тава си мляко, в един и същи обект, регис­т­риран по Закона за храните.» Наб­людатели смятат, че от страна на млекоп­реработ­вател­ния бранш ще има силно недовол­с­тво към пред­ложения текст. Правилно е да има раз­деление на произ­вод­с­т­вата на истин­с­ките и имитиращите млечни продукти, но за преработ­вателите това ще означава нови инвес­тиции, което няма да им хареса, комен­тира живот­новъд.

В Преход­ните и зак­лючителни раз­поредби е посочено, че в едномесечен срок от влизане в сила на наред­бата произ­водителите на мляко и млечни продукти и произ­водителите, които раз­фасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, трябва да приведат дей­ността си в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ванията на чл. 19.В мотивите към проек­тонаред­бата зам.-министър Цветан Димит­ров напомня, че още при приемането на наред­бата през 2016 г., е било заявено пред заин­тересованите страни, че ще има изменения в тази посока.

На проведеното на 19 април 2018г. заседание на Кон­сул­татив­ния съвет по живот­новъд­с­тво към МЗХГ отново широко са обсъдени проб­лемите, касаещи млеч­ния сек­тор в страната, в т.ч. аспек­тите свър­зани с млеч­ните и имитиращите продукти. В резул­тат от със­тоялите се дис­кусии, отново е пот­вър­дена необ­ходимостта от въвеж­дането на допъл­нителни нор­мативни изис­к­вания и мерки към произ­вод­с­т­вото, раз­фасоването и преопаковането на имитиращи продукти, се казва в мотивите.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...