Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Селският мол, където родната храна е истинска

Селският мол, където родната храна е истинска

Селският мол, където родната храна е истинска

Съвсем на шега така габровци кръстиха преди пет години свой базар-изложение, а той стана популярен даже и в Брюксел

Сел­ски мол” — лъс­кава пом­позна сграда с магазини и офиси в цен­търа на някое селце? Не! Става въп­рос за базар-изложение, наречен така съв­сем на шега, но вече придобил голяма популяр­ност. Идеята за съз­даването на сел­с­кия мол принад­лежи на четири читалища от габ­ров­ски села и квар­тали и е осъщес­т­вена през 2014 г. Сел­с­кият мол е място, на което се пред­лагат домашна храна, сел­ска продук­ция, хранителни продукти – екологично чисти, здравос­ловни, без нит­рати, кон­сер­ванти, добавки и оцветители, а също така занаят­чийски стоки, част от които са произ­ведени по автен­тични традиционни тех­нологии. Но и не само това.

По време на сел­с­кия мол първо се организира отк­рита сцена, — раз­казва Мар­гарита Стоянова, сек­ретар в народ­ното читалище „Христо Ботев 2008” в село Гар­ван. – Тя дава въз­мож­ност на самодейци да пред­с­тавят своите художес­т­вени умения, песенно-танцово изкус­тво и, раз­бира се, словесно твор­чес­тво. Освен това са изложени много традиционни стоки. Тук присъс­т­ват габ­ров­с­ките „гаванки” (типични за този край дър­вени сол­нички), плетени изделия от домашна вълна, много тур­шии, сезонни плодове и зелен­чуци, кон­сер­вирана храна, сушени плодове, габ­ров­ски „пестил”.Ние дър­жим това, което съх­раняваме като кулинарно нас­лед­с­тво, да бъде свър­зано с бъл­гар­с­ката традиция за природосъоб­разен начин на живот и екологично произ­вод­с­тво. Нап­ример сушените плодове нав­ремето са се сушели или просто на слънце, или в сушило, без изпол­з­ване на елек­т­роенер­гия и бяла захар, така ги пред­лагаме и ние сега.

Именно благодарение на читалищата, инициаторите на сел­с­кия мол дос­тигат до хора, които успяват да съх­ранят занаята такъв, какъвто е бил някога. В едно от сев­лиев­с­ките села бай Тодор, по прякор Лъжицата продъл­жава да произ­вежда лъжиците си с помощта на длето, а не на струг. Неговата продук­ция, която се появява на сел­с­кия мол, е по-скоро демон­с­т­рация на този занаят. Леля Станка пък прави захарни пет­лета по стара семейна рецепта. Но, раз­бира се, най-атрактивният продукт е габ­ров­с­кият пес­тил. Пес­тилът е твърд мар­малад на плас­тове, който тук се приготвя по много интересен начин.Навремето в Габ­ров­с­кия край са го правили от един традиционен за района сорт сливи (кара­джейки), с много висока захар­ност и ниско водно съдър­жание. Сега за произ­вод­с­т­вото на пес­тила се изпол­з­ват и други хиб­ридни сор­тове, тъй като старите овощни дър­вета от мес­тни сор­тове съх­нат. Сливите се сваряват до гъста кон­сис­тен­ция без никаква допъл­нителна захар и получената смес започва да се полага върху дър­вени плоски дъски на тънък слой. След като пър­вият слой изсъхне, пес­тилът се обръща и върху него се намазва след­ващ пласт. Плас­товете трябва да станат шест. Оставя се да съхне на сухо, тъмно, провет­риво място, след което се отделя от дъс­ките и се навива на руло. Произ­вод­с­т­вото на пес­тил започва от сеп­тем­ври и му тряб­ват няколко месеца, за да изсъхне и стане готов за кон­сумация.

Сел­с­кият мол е популярен не само в Габ­рово, където има около 78 издания годишно. Той е гос­тувал в градовете Сев­лиево и Елена, а през 2016 г. е пред­с­тавен и в Брюк­сел, заедно с габ­ров­с­кия пес­тил и други изделия, произ­ведени в региона.

Хората винаги са се интересували от традициите и нашия базар. Те обичат да дой­дат, да поиг­раят хоро, да пос­лушат музика, да си хап­нат домашна храна, да си купят нещо, да се вър­нат към спомените от дет­с­т­вото си, защото все още има въз­рас­тни хора, които пазят чрез храната семей­ната традиция. А всички продажби там се извър­ш­ват с цел набиране на сред­с­тва за някоя от каузите на читалищата,казва още Мар­гарита Стоянова. А под мотото „Заб­равени кулинарни традиции, живи вкусове” габ­ров­с­кият пес­тил, хляб по традиционна мес­тна рецепта с квас, домашно сирене, баница със сирене (която в Габ­рово често се прави с извара), сушени плодове, домашна ракия, сироп от бъз и още много други вкусни и красиви изделия бяха пред­с­тавени в рам­ките на Дните на нематериал­ното кул­турно нас­лед­с­тво в Столич­ната биб­лиотека. Проек­тът се изпъл­нява с финан­совата под­к­репа на Столич­ната община от Регионал­ния цен­тър за опаз­ване на нематериал­ното кул­турно нас­лед­с­тво в Югоиз­точна Европа под егидата на ЮНЕСКО и Столич­ната биб­лиотека.

Десис­лава Семковска,БНР

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...