Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 1000 лв. глоба за продажба на мляко на улицата

1000 лв. глоба за продажба на мляко на улицата

1000 лв. глоба за продажба на мляко на улицата

Топ­лото време стана повод инс­пек­тори от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните да напом­нят, че продаж­бата на сурово мляко, а също и на яйца по улиците на отк­рито е заб­ранено. Глобата за нарушителите е 1000 лева. Особено рис­кова за пот­ребителите е покуп­ката на сурово мляко в упот­ребявани плас­т­масови бутилки. За това предуп­редиха от Облас­т­ната дирек­ция по безопас­ност на храните в Кюс­тен­дил пред БНТ.

Времето сега е под­ходящо за фер­мерите, които биха искали да извър­ш­ват дирек­тни продажби, да се кооперират, за да си осигурят млекомат – автоматични машини за продажба на мляко, подобни на автоматите за кафе и безал­кохолни напитки. Инвес­тицията в оборуд­ването обаче е твърде скъпа за отдел­ния фер­мер. Най-евтините машини, които се пред­лагат на пазара, са от 7 000 до 10 000 лв. В същото време улич­ната тър­говия е силно раз­п­рос­т­ранена, а продавачи твър­дят, че млякото е с високо качес­тво и не е опасно за здравето на хората. „От кравата нап­раво се пъл­нят шишета“, обясни една от жените, които пред­лагат прясно краве мляко на отк­рито в Кюс­тен­дил. Според друга продавачка, млякото се дос­тавя всяка сут­рин, така че не може да бъде опасно за здравето на хората. „Има си редовни клиенти, няма оплак­вания“, под­чер­тава тя. Купувачите от своя страна са прив­лечени от мисълта, че млякото идва нап­раво от фер­мата. При това те отбеляз­ват, че цените от улич­ните тър­говци са с около 50% по-ниски, откол­кото в магазините.

От Облас­т­ната дирек­ция по безопас­ност на храните припом­ниха, че млечни продукти могат да се продават дирек­тно извън тър­гов­с­ките обекти само на входа на фер­мата или от млекомат. Напълно недопус­тимо е млякото да се пред­лага в изпол­з­вани плас­т­масови бутилки от безал­кохолна напитка. Д-р Велка Вой­нова от Облас­т­ната дирек­ция по безопас­ност на храните в Кюс­тен­дил под­черта, че инс­пек­торите по кон­т­рола на храните пос­тоянно правят проверки и налагат сан­к­ции. Но това не може да спре нерег­ламен­тираната продажба на мляко от багаж­ниците. Често пъти при проверки улич­ните продавачи просто се премес­т­ват от едно място на друго.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...