1000 лв. глоба за продажба на мляко на улицата

1000 лв. глоба за продажба на мляко на улицата

Топ­лото време стана повод инс­пек­тори от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните да напом­нят, че продаж­бата на сурово мляко, а също и на яйца по улиците на отк­рито е заб­ранено. Глобата за нарушителите е 1000 лева. Особено рис­кова за пот­ребителите е покуп­ката на сурово мляко в упот­ребявани плас­т­масови бутилки. За това предуп­редиха от Облас­т­ната дирек­ция по безопас­ност на храните в Кюс­тен­дил пред БНТ.

Времето сега е под­ходящо за фер­мерите, които биха искали да извър­ш­ват дирек­тни продажби, да се кооперират, за да си осигурят млекомат – автоматични машини за продажба на мляко, подобни на автоматите за кафе и безал­кохолни напитки. Инвес­тицията в оборуд­ването обаче е твърде скъпа за отдел­ния фер­мер. Най-евтините машини, които се пред­лагат на пазара, са от 7 000 до 10 000 лв. В същото време улич­ната тър­говия е силно раз­п­рос­т­ранена, а продавачи твър­дят, че млякото е с високо качес­тво и не е опасно за здравето на хората. „От кравата нап­раво се пъл­нят шишета“, обясни една от жените, които пред­лагат прясно краве мляко на отк­рито в Кюс­тен­дил. Според друга продавачка, млякото се дос­тавя всяка сут­рин, така че не може да бъде опасно за здравето на хората. „Има си редовни клиенти, няма оплак­вания“, под­чер­тава тя. Купувачите от своя страна са прив­лечени от мисълта, че млякото идва нап­раво от фер­мата. При това те отбеляз­ват, че цените от улич­ните тър­говци са с около 50% по-ниски, откол­кото в магазините.

От Облас­т­ната дирек­ция по безопас­ност на храните припом­ниха, че млечни продукти могат да се продават дирек­тно извън тър­гов­с­ките обекти само на входа на фер­мата или от млекомат. Напълно недопус­тимо е млякото да се пред­лага в изпол­з­вани плас­т­масови бутилки от безал­кохолна напитка. Д-р Велка Вой­нова от Облас­т­ната дирек­ция по безопас­ност на храните в Кюс­тен­дил под­черта, че инс­пек­торите по кон­т­рола на храните пос­тоянно правят проверки и налагат сан­к­ции. Но това не може да спре нерег­ламен­тираната продажба на мляко от багаж­ниците. Често пъти при проверки улич­ните продавачи просто се премес­т­ват от едно място на друго.