Договорите за наем и аренда на ниви задължително при нотариус

Земеделска земя ще може да се отдава от собственика или от упълномощено от него лице

Пар­ламен­тът прие на второ четене промени в Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи, свър­зани с договорите за наем и аренда, предаде БТА. Земедел­ска земя ще може да се отдава под наем от соб­с­т­веника или от упъл­номощено от него лице; от лице с правомощие да пол­зва или да управ­лява земята, предос­тавено от соб­с­т­веник или от упъл­номощено от него лице; и от съсоб­с­т­веник или съсоб­с­т­веници на земедел­ска земя, или от упъл­номощено от тях лице. Договор за наем на земедел­ска земя със срок над една година се сключва от съсоб­с­т­веник или съсоб­с­т­веници на земедел­ска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсоб­с­т­вения имот или от упъл­номощено от тях лице. В тези случаи отношенията между съсоб­с­т­вениците се уреж­дат съг­ласно чл. 30, ал. 3 от Закона за соб­с­т­веността, записаха депутатите.

Договорите за наем и аренда на земедел­ска земя със срок по-дълъг от една година, както и споразуменията за тях­ното изменение или прек­ратяване, се сключ­ват в пис­мена форма с нотариално удос­товеряване на съдър­жанието и под­писите на страните, извър­шени еднов­ременно. Договорите ще се впис­ват в съот­вет­ната служба по впис­ванията по мес­тонахож­дение на имотите, като към тях ще се прилагат и скици на имотите, и ще се регис­т­рират в съот­вет­ната общин­ска служба по земеделие. Въвежда се и фик­сирана такса за впис­ването на договорите. Договор за наем на земедел­ска земя, сключен до датата на влизането в сила на тези изменения, при който не са спазени горепосочените изис­к­вания, може да бъде пот­вър­ден от соб­с­т­веника с дек­ларация с нотариално удос­товерен под­пис, прид­ружена с копие на договора. Тя се подава в общин­с­ката служба по земеделие по мес­тонахож­дение на имота в едномесечен срок от влизането в сила на промените.

За уст­рой­ване на пос­тоянни пчелини с над 10 пчелни семейс­тва на регис­т­рирани соб­с­т­веници на пчелини, може да се учреди право на пол­з­ване върху пасища, мери и ливади от дър­жав­ния и общин­с­кия позем­лен фонд. Правото на пол­з­ване се учредява върху свободни маломерни имоти, като се спаз­ват изис­к­ванията на Закона за пчелар­с­т­вото. Правото на пол­з­ване се учредява без провеж­дане на търг, по пазарни цени, определени от независим оценител.