Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Влошиха прогнозата за реколтата от пшеница в ЕС и Русия

Влошиха прогнозата за реколтата от пшеница в ЕС и Русия

Влошиха прогнозата за реколтата от пшеница в ЕС и Русия

Авторитет­ната световна организация Меж­дународен съвет по зър­ното (International Grains Council — IGC) влоши прог­нозата си за рекол­тата от пшеница в Европейс­кия съюз и Русия през новия мар­кетин­гов сезон 2018/19 г., който стар­тира на 1 юли. Същото нап­равиха преди това и Минис­тер­с­т­вото на земеделието на САЩ, COSERAL и водещата независима аналитична аген­ция StrategieGrains, пише sinor.bg.

В док­лада за със­тоянието на глобал­ния зър­нен баланс, оповес­тен на 2 юли, IGC редуцира прог­нозата си за произ­вод­с­т­вото на мека пшеница в ЕС през 2018/19 г. почти с 2 млн. тона, в срав­нение с дан­ните отп­реди един месец — от 140,2 млн. т на 138,4 млн. тона. А това е с 3,4 милиона тона под резул­тата от пред­ход­ния сезон. Влошената пер­с­пек­тива за европейс­кото зър­ноп­роиз­вод­с­тво е преди всичко след­с­т­вие на неб­лагоп­рият­ните агрометеорологични условия във Фран­ция и Гер­мания. Ново значимо редуциране на прог­ноз­ните данни виж­даме и в рус­кия баланс.

Оцен­ката за добива от пшеница в Русия през новия сезон е сведена до 70,9 млн. тона, което е с 3,6 млн. т по-малко спрямо посоченото в майс­кия док­лад и с 14 млн. т под рав­нището на миналогодиш­ното произ­вод­с­тво.

Но за учас­т­ниците в зър­нената тър­говия, най-важният параметър е обемът на рус­кия износ, а този показател е коригиран най-много в новата редак­ция на баланса. В срав­нение с дан­ните от месец май той е намален от 37 млн. т до 33,7 млн. т или с 16 на сто (6,5 млн. т) под рекор­д­ното рав­нището на пред­ход­ния сезон.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят