Драма при слънчогледа

Драма при слънчогледа

Тотален срив в цените заради внос от Молдова, Украйна и Румъния

Свър­х­п­роиз­вод­с­т­вото на слън­чог­лед в Румъния, Мол­дова и Украйна и масираната тър­говия на трите дър­жави с Европейс­кия съюз понижи рязко цените след жът­вата, което се отрази крайно драматично върху доходите на бъл­гар­с­ките фер­мери. Така от 580 лева за тон в края на жът­вата сега цените се сринаха на 500 лв, комен­тираха за Синор.БГ от асоциацията на зър­ноп­роиз­водителите.

Като се прибави и спадът в добивите, по всичко изг­лежда, че загубите от мас­лодай­ното семе за стопаните тази година ще са сериозни. Сушата и през миналата година сушата се отрази върху добивите, но цените тогава бяха значително по-високи. Тон слън­чог­лед се пред­лагаше между около 550 лева, което по никакъв начин не съот­вет­с­тва на сегаш­ната ситуация на пазара.

При втората пролетна кул­тура царевицата не се наб­людава особена промяна спрямо 2017 г. Бор­совите цени на царевицата в Европа се движат около 170174 евро за тон, а в Чер­номор­с­кия регион — 193 долара. У нас офер­тите при царевицата през лятото се колебаеха около 220 лв. за т., но впос­лед­с­вие цените леко започ­наха да рас­тат. В края на сеп­тем­ври рекол­тата от царевица в страната дос­тигна 1 639 960 т, при средни добиви от 756 килог­рама от декар. Въп­реки че като площи има намаление спрямо 2017 г. сред­ните добиви са с 30 на сто по-високи заради пад­налите дъж­дове тази пролет, припом­нят екс­перти.