Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 201, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Русия направи световен пробив в производството и износа на агростоки

Русия направи световен пробив в производството и износа на агростоки

Русия направи световен пробив в производството и износа на агростоки

За 7 месеца тази година износът на сел­с­кос­топан­ски продукти от Русия се е увеличил до 13 млрд. долара (почти с една трета), каза президен­тът Владимир Путин на среща на тема “Раз­витие на сел­с­кото стопан­с­тво“, проведена в Став­ропол­ски край на 9 октом­ври.

Според рус­кия Президент рас­тежът на сел­с­кос­топан­с­кото произ­вод­с­тво през пос­лед­ните 5 години е почти 20 на сто и е „без всякакво преувеличение е истин­ски пробив”. По време на срещите с ръковод­ния със­тав на региона, сел­с­кос­топан­с­ките произ­водители и обик­новените работ­ници в пред­п­риятието „Рас­свет” (Зората) лидерът на Русия отбеляза, че същес­т­вува голям потен­циал за продъл­жаване на тази позитивна тен­ден­ция.

РИА Новости акцен­тира върху думите на президента, че за успеш­ното раз­витие на аграр­ния сек­тор на страната е необ­ходимо да се подобри механиз­мът на дър­жав­ната под­к­репа за земедел­с­ките произ­водители и земедел­с­ките стопани, да се стимулират мал­ките и сред­ните пред­п­риятия в сел­с­ките райони.

В Рус­ката федерация делът на фер­мер­с­ките стопан­с­тва в общото сел­с­кос­топан­ско произ­вод­с­тво в момента въз­лиза на около 13% , като през пос­лед­ните пет години, този дял се е увеличил с повече от една трета, отбеляза Путин. И още един много важен акцент, нап­равен от рус­кия президент по време на чет­вър­тото му посещение в Став­ропол­ски край. Владимир Путин вижда в раз­витието на сел­с­кос­топан­с­ките кооперации сериозен стимул за раз­витие на фер­мер­с­ките и други час­тни лични стопан­с­тва. В случая рус­кият президент визира и тъй наречените ЛПХ -„лич­ное под­соб­ное хозяйс­тво” — лични стопан­с­тва на граж­даните, чийто раз­мер не превишават 2,5 хек­тара (25 декара).

Според Путин друг важен аспект на раз­витието е съз­даване на прог­рама за истин­с­кото взаимодейс­т­вие на произ­вод­с­т­вото със земедел­с­ките науки. Колежите трябва да бъдат включени в обсека на тази прог­рама, смята рус­кият президент.

България

Икономика

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

Проблемите - ниска производителност, подпомагане, внос на съмнителни цени

Бъл­гария не може да задоволи вът­реш­ното тър­сене от плодове и зеленч…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Устатият Краев остана резерва

Устатият Краев остана резерва

Националът Божидар Краев, който в пос­лед­ните дни прикова вниманието с гръмки изказ­вания за своята класа, остана само зрител на победа на Мид…

Прочети още:

Loading...

Свят