Евросубсидии за напояване и опрашване поиска евродепутатът Момчил Неков

Евросубсидии за напояване и опрашване поиска евродепутатът Момчил Неков

Приехме док­лад за пчелар­с­кия сек­тор, но смятам, че ние трябва да продъл­жим и това да бъде финан­сово под­п­латено в новата Обща сел­с­кос­топан­ска политика (ОСП). Пред­лагам да има дирек­тно плащане на пчелно семейс­тво за опраш­ване. Това обяви евродепутатът Мом­чил Неков по време на обсъж­дането на бъдещата ОСП в Комисията по земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони към Европейс­кия пар­ламент. Неков обърна внимание на своите колеги и екс­перти, че трябва да се вземе под внимание лип­сата на финан­сова под­к­репа за опраш­ването в бъдещата ОСП. „Близо 80% от рас­тител­ните видове отг­леж­дани в Европа имат нужда от опраш­ване, затова смятам, че е съв­сем естес­т­вено да има дирек­тни плащания за опраш­ване“, комен­тира Неков.

При обсъж­дане на новата ОСП, евродепутатът се обяви за целенасочена политика към под­помагане на напояването. „Необ­ходимо е да има раз­война дей­ност в областта, както и финан­сово под­помагане на държавите-членки, за да може сел­с­кото стопан­с­тво в страните да бъде осигурено с воден ресурс“, заяви Мом­чил Неков, цитиран от пресофиса си.

Той пос­тави и въп­роса за пер­с­пек­тивите на овцевъд­с­т­вото и козевъд­с­т­вото в ЕС и попита какви са дейс­т­вията в под­к­репа на тези чув­с­т­вителни сек­тори. „При условие, че се отваряме към целия свят, сключ­ваме споразумения с трети страни, и премах­нем квотите, това означава, че ще има голям натиск към живот­новъдите в определени държави-членки и така ние обричаме на фалит цели отрас­лови сек­тори, които са били традиционни за тези дър­жави. Смятам, че тук трябва да има много ясна и обос­нована политика за под­помагане“, под­черта Мом­чил Неков.