Сеитбата към своя край, ечемикът отново на мода

Сеитбата към своя край, ечемикът отново на мода

Тази есен сеит­бата изп­реварва обичай­ните тем­пове от минали години, като дори в Северна Бъл­гария някои фер­мери вече окон­чателно са прик­лючили с дей­нос­тите, съоб­щиха зър­ноп­роиз­водители. Един­с­т­веният проб­лем е шареното покъл­ване на семената, което се дължи на засушаването от пос­лед­ните два месеца и нерав­номер­ната влага в поч­вата, посочиха фер­мери от Свищов­ско. Тъй като есен­ниците още не са покъл­нали масово, едва в края на октом­ври ще се види и каква е опас­ността от нападения на пол­ски мишки. В сухо време полев­ката е сериозна зап­лаха за полетата.

Доб­рата новина тази есен е, че след силно намалелия интерес за сеитба на ечемик, която наб­людаваме през пос­лед­ните години, има връщане към тази кул­тура, посочи за Синор.БГ Мариела Йор­данова от Раз­г­рад­ско. И понеже всичко е свър­зано с тър­сенето и пред­лагането, сушата в Западна Европа тази година без­с­порно пов­лия негативно върху пазара, в резул­тат на което нарасна и тър­сенето на ечемик. Дан­ните на минис­тер­с­т­вото на земеделието към 3 ноем­ври не отчитат ръст в площите с ечемик, но тър­сенето на семена за посев е голямо, така че в края на сеит­бата ще се нап­рави окон­чател­ният анализ.

На този етап посевите с рапица се раз­виват нор­мално, въп­реки труд­ното начало на сеит­бата, когато заради сушата на места са се получили изсъх­вания. Ако няма сериозни слани в след­ващите месеци, то проб­леми с рапицата не се очак­ват.

Към 20 октом­ври минис­тер­с­т­вото на земеделието ще оповести окон­чател­ните данни за засетите есен­ници, като очак­ванията са площите да не се раз­личават от миналогодиш­ните.