Шефът на агенцията по храните на съд

Живот­новъди от Болярово съдят дирек­тора на Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност по храните (БАБХ) Дамян Илиев, съобщи NOVA. Вече пети месец стадото на Ана и Тодор Пет­рови от Болярово е зат­ворено заради заповедта за евтаназиране на живот­ните им, заради чумата по дреб­ните животни. Въп­реки че няма починали или болни животни, от БАБХ не отговарят на мол­бите на хората заповедта за умър­т­вяването им да бъде отменена.

През сеп­тем­ври БАБХ даде на прокуратурата фер­мери от ямбол­с­кото село Болярово. Причината е, че втори месец ветеринарни лекари не са допус­нати в стопан­с­т­вото, за да вземат пов­торни проби за чума по животните.Съдът ще се произ­несе на 19 декем­ври, заради отлагане по искане на адвокатите. „Един­с­т­веното нещо, което искам, е справед­лив съдебен процес”, заяви Ана Пет­рова от Болярово. „Тази сага не знам докога ще продъл­жава. Явно не искат да вземат пред­вид всички доказател­с­тва, че чума няма и продъл­жават да зас­тават зад лъжата си”, каза Милен Мин­ков, който е от хората, протес­тирали срещу дейс­т­вията на аген­цията във връзка с чумата.

Към момента служители на БАБХ продъл­жават изс­лед­ванията на овце и кози в област Ямбол за заразени с вируса на чумата по дреб­ните преживни животни. Ветеринарите започ­ват вземането на кръвни проби за наличие на чума в областта, съобщи БНР.

Заради инфек­цията в община Болярово през лятото бяха умър­т­вени над 3300 овце и кози, а районът е пос­тавен под каран­тина. Раз­ширява се периметърът за вземането на кръвни проби, тъй като под каран­тина освен общините Елхово и Болярово са и другите три общини в областта.