Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 5,4 евро за килограм череши? Да, но след 5 години

5,4 евро за килограм череши? Да, но след 5 години

5,4 евро за килограм череши? Да, но след 5 години

Родната ни стока се пласира в най-ниския ценови клас в Европа, за разлика от малтийските и люксембургските череши например, които са едни от най-скъпите

Светов­ният пазар на череши минава през мъл­ниеносно раз­витие, което без­с­порно се дължи на раз­витието на новите тех­нологии, без които тър­говията с този нежен плод не би могла да дос­тигне раз­мерите, на които сме свидетели през пос­лед­ните 67 години. Според прог­нозите през 2024-а година произ­вод­с­т­вото и реализацията на череши ще над­х­върли 1 милион тона, и то при рас­тяща средна цена. Дан­ните са от анализ на ИнтелиАгро, чиито икономисти следят пазара на плодове и зелен­чуци, с идеята да дадат ориен­тир на род­ните градинари за въз­мож­ните нови пазари. Ако през 2012 година в световен мащаб са били продадени едва 380 хиляди тона череши при средна цена от 3,50 евро на килог­рам, то през миналата година количес­т­вата нарас­т­ват на почти 700 хил. т, като сред­ните световни цени вече дос­тигат 4,2 евро за килог­рам. Очак­ванията са през 2023 г. светов­ното произ­вод­с­тво да над­х­върли 1 млн т, като цената за килог­рам може да дос­тигне 5,4 евро за кг.

На този етап бъл­гар­с­ките износители са прохож­дащи в биз­неса, тъй като екс­пор­тът е минимален и варира от 1 100 (2014 г.) до 1 600 тона (2015 г.). Другият същес­т­вен проб­лем е, че род­ната стока се пласира в най-ниския ценови клас в Европа, за раз­лика от мал­тийс­ките и люк­сем­бур­г­с­ките череши нап­ример, които са едни от най-скъпите. Те се пласират до 10 евро за килог­рам, докато бъл­гар­с­ките, гръц­ките и румън­ски череши се продават между 1,50 и 2 евро за кг.

Глобал­ната среда на пазара за пресни череши остава благоп­риятна, въп­реки сериоз­ния ръст на тър­гуваните количес­тва през 2018 г. Най-сериозен ръст както в обемите, така и в изкуп­ните цени се очак­ват в Азия.

ЕС задоволява вът­реш­ното тър­сене на над 70%със соб­с­т­вено произ­вод­с­тво, а останалото се внася основно от Тур­ция. Пиковете на тър­говията в ЕС често вър­вят заедно с пикове в цената заради дефицит на прясна продук­ция. Най-големите вносители на пресни череши в ЕС са Гер­мания, Авс­т­рия, Великоб­ритания, Нидер­лан­дия и Италия. Чрез тър­гов­ците там произ­водителите могат да получат дос­тъп до пазари и в трети страни.

Анализаторите от ИнтелиАгро сочат, че расте и пазарът на ранни череши (през май) в основ­ните държави-вносители. През месец май същес­т­вува значителна ценова премия на вън­ш­ните пазари спрямо юни и особено спрямо юли. Тук трябва да отбележим, че отс­коро бъл­гар­с­ките череши намират добър прием във Великоб­ритания, но и там сме в нис­кия ценови клас, въп­реки доб­рите вкусови качес­тва на род­ните череши.

Според икономис­тите с ориен­тирането на Испания към Китай и на Тур­ция към Русия и Китай, въз­мож­нос­тите за износ на висококачес­т­вени бъл­гар­ски череши към ЕС ще нарас­нат. В това отношение бъл­гар­с­ките произ­водители вече се раз­виват и инвес­тират в нови сор­тове, заготовка и пок­риването на меж­дународни стан­дарти ще се кон­курират успешно в колегите си от Тур­ция, Гър­ция, Италия и Испания.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...