Блокадата в Крушаре продължава, хората се борят за поминъка си

Блокадата в Крушаре продължава, хората се борят за поминъка си

Протес­тите срещу умър­т­вяването на прасетата не спират, инфор­мира БНТ. Пети ден продъл­жава блокадата на пътя Ямбол-Сливен. Хората не допус­кат автомобили, докато не спре умър­т­вяването на живот­ните в лич­ните стопан­с­тва. Над 100 соб­с­т­веници на животни от раз­лични села в община Пър­вомай зат­вориха за половин час глав­ния път за Хас­ково и Тур­ция. Хората са получили нова отс­рочка за лик­видиране на домаш­ните си животни до 11 август, но това не ги успокоява. Те нас­тояват за изс­лед­ване от независима лаборатория извън Европейс­кия съюз и не вяр­ват, че живот­ните им са болни.

Едно от протес­тиращите семейс­тва в Крушаре заявяват, че не се съг­ласни да унищожават живот­ните си, защото това е тех­ният поминък. Ако наис­тина има чума, защот трябва да ни делят, нека да се избият всички прасета в страната, категорична е една от недовол­ните в селото.

Облас­т­ният управител на Сливен Чав­дар Божур­ски призова протес­тиращите при село Крушаре да прек­ратят блокадата на пътя и да изпъл­нят препоръките на ветеринар­ните власти за ограничаване на раз­п­рос­т­ранението на африкан­с­ката чума по свинете. Той съобщи още, че до момента в областта са унищожени 4 763 домашни прасета, а все още нелик­видирани са 1235. Ветеринар­ните власти вече извър­ш­ват проверки в стопан­с­т­вата по селата, като дезин­фек­цират мес­тата, където са отг­леж­дани вече зак­ланите животни, а ако има живи, те ще бъдат умър­т­вени с ток. Към момента се проверява 3-километровата зона около големите промиш­лени свинеком­п­лекси в района. Пред­с­тои да бъдат проверени близо 100 села в Сливен­ска област.