Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Чумата по свинете ще ни мори и догодина

Чумата по свинете ще ни мори и догодина

Чумата по свинете ще ни мори и догодина

Професор Христо Найденски опровергава думите на министър Танева, че шест месеца след изчитане на заразата, стопаните ще могат да възстановят фермите си

“Напълно реалис­тично е и след­ващата година у нас да не може да се овладее африкан­с­ката чума по свинете (АЧС) и стопаните да не могат да закупят здрави прасета за отг­леж­дане“, обяви вчера пред БНР дирек­торът на Инс­титута по мик­робиология към БАН проф. д-р Христо Найденски.Той уточни, че срокът от шест месеца след изтичане на заразата, комен­тиран от минис­тър Десис­лава Танева, след който стопаните ще могат да въз­с­тановят стопан­с­т­вата си, е “доста отдалечен във времето“. “Този срок от шест месеца тече след пос­лед­ния случай на обявяване на огнище. Засега такава пред­пос­тавка няма. Епизоотич­ният процес нап­редва. Границите, ареалът, териториал­ното раз­п­рос­т­ранение, броят на живот­ните нап­редва, така че тези шест месеца са доста отдалечени във времето“, комен­тира проф. Най­ден­ски.

“Живот­ните, които са преболедували в по-лека форма и са останали живи, са дълги години вирусоносители и това съз­дава пред­пос­тавка за раз­п­рос­т­ранение на вируса и през след­ващите години. Хранител­ните отпадъци — предимно тези, които са от месо за сурови кол­баси говорим, осолени продукти, как­вито са шун­ките, нап­ример, всички те, когато са добити от животни, които са в пред­к­линичен стадий, те са опасни, ако при кон­сумацията след това човек ги изх­върля в общите отпадъци“, поясни проф. Най­ден­ски.

По-нататък той каза, че ако месото, съх­ранявано във фризери, „е от животно в пред­к­линичен стадий или в инкубационен период, тогава вирусът преживява в него няколко години — три, четири, пет години“. “Това месо е потен­циално опасно пък за други здрави свине. За човека не е опасно, но тер­мич­ната обработка се препоръчва, защото може да има и някаква вторична инфек­ция, която да съпът­с­тва основ­ната. Винаги препоръч­вам тер­мична обработка, а след това самите отпадъци, кости, други суб­п­родукти, които са от това животно не бива да се изх­вър­лят на общия сметосъбирателен пункт. Най-малкото да бъдат поне сварени и тогава изх­вър­лени. Вирусът на 60 градуса се инак­тивира за 30 минути, на 70 градуса вече по-малко, но за да стигне във вът­реш­ността си, тряб­ват поне 90 градуса, да заври и тогава в рам­ките на 1520 мин., след което да се изх­вър­лят в общата смет“, заяви проф. Най­ден­ски.

Той обясни и за раз­работ­ката по вак­сина срещу африкан­ска чума по свинете: “Това, което се знае, е, че в Инс­титута в Пър­б­райт се работи по съз­даване на такава вак­сина, по европейс­ката прог­рама “Хоризонт 2020“ и там учас­т­ват 21 страни, които имат за задача да раз­работят такава вак­сина, и аз лично се надявам, че би могло един такъв кон­сор­циум да пос­тигне по-голям успех. Все още се иден­тифицират основ­ните струк­турни ком­поненти на вак­сината. Това са отделни протеини, за които се счита, че са отговорни за високата вирулен­т­ност на вируса. Вече са иден­тифицирани два-три такива протеина и най-вероятно един от тях ще бъде сек­вениран, клониран и изпол­з­ван за целите на бъдещата вак­сина“. Според проф. Най­ден­ски е трудно да се прог­нозира дали в обоз­римо бъдеще вак­сината ще се появи на пазара:“Аз самият имам опит по съз­даване на вак­сина по класическа чума по свине. Това беше по Пета рам­кова прог­рама на ЕС, когато шест европейски страни обединихме усилия за съз­даване на такава вак­сина. Стиг­нахме до клинични изпитания и ни беше заб­ранено да изпол­з­ваме вак­сината в реални условия, т.е. екс­перимен­тално въз­п­роиз­ведена инфек­ция, тъй като не отговаряме на някои от изис­к­ванията“.

Проф. Най­ден­ски уточни с каква вирулен­т­ност е вирусът на територията на Бъл­гария: “Той е с някаква умерена вирулен­т­ност, но трябва да имаме пред­вид и това, че при преминаване от заразен на здрав обик­новено е въз­можно вирулен­т­ността да се повиши“. Според него най-близката до Бъл­гария страна с висока вирулен­т­ност на вируса е Румъния, за която “има данни, че вирусът е със срав­нително бързо протичане и с добре проявени клинични приз­наци“

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...