Един от протестиращите при Крушаре свиневъди успя да спаси животните си

Един от протестиращите при Крушаре свиневъди успя да спаси животните си

Протес­тиращият край с. Крушаре свиневъд Желязко Хрис­тов успя най-после да спаси живот­ните си — 200 на брой. Поради админис­т­ративни неуредици, Хрис­тов е бил предуп­реден да заколи прасетата си като преван­тивна мярка срещу Африкан­с­ката чума. Неговите животни обаче са регис­т­рирани и иден­тифицирани, а фер­мата му е вписана като „заден двор”, съобщи Хрис­тов пред БНР.

Желязко Хрис­тов тряб­ваше да обяви пред медиите, че ще запали стопан­с­т­вото си, за да може Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) да си провери дан­ните и да не го принуж­дава да убива живот­ните си.

Хрис­тов остава при останалите недоволни живот­новъди от Сливен­ско и Ямбол­ско, които вече 7-ми ден са блокирали пътя Сливен-Ямбол при село Крушаре. „Засега протес­тите продъл­жават, защото дори да се реши моят личен проб­лем, това не означава, че решаваме проб­лемите и на другите хора, които са на улицата, които са много повече от мен”, каза той. Неговото мнение е, че ултиматумът на облас­т­ния управител на Сливен да се спрат протес­тите няма сила, тъй като „ние си защитаваме поминъка и с това оцелява нашето семейс­тво”.