Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Жънат по 1 020 кг от декар от родни сортове жито

Жънат по 1 020 кг от декар от родни сортове жито

Жънат по 1 020 кг от декар от родни сортове жито

Бъл­гар­с­ките пшеници са изк­лючително плас­тични – устой­чиви са на болести, засушаване, ниски тем­ператури и в същото време са високодобивни, категорични са екс­пер­тите

Интер­вен­цията на чуж­дес­т­ранни сор­тове пшеница, които нав­лизат в Бъл­гария от Европа, доведе до отлив от бъл­гар­с­ката селек­ция през годините. В момента по данни на Изпъл­нител­ната аген­ция по сор­тоиз­пит­ване, апробация и семекон­т­рол (ИАСАС) делът на сор­товете родна пшеница е до 35 %. Причините са много, но основ­ната е лип­сата на тър­говия с качес­т­вено хлебно зърно. През тази стопан­ска година бъл­гар­с­ката пшеница успя да покаже и да докаже основ­ните си качес­тва. „Новата генерация бъл­гар­ски сор­тове пшеница съдържа в себе си основ­ните харак­терис­тики, които търси фер­мерът. Те са изк­лючително плас­тични – устой­чиви са на болести, засушаване, ниски тем­ператури и в същото време са високодобивни. Новите ни кандидат-сортове пос­тиг­наха през 2019 г. при изпит­ване добиви от 1 020 кг/дка в Бъл­гария и Румъния”, съобщи Тодор Губатов, управител на селек­ционна ком­пания в Доб­рич.

Специалис­тът е категоричен, че трябва да се въз­с­танови доверието на земедел­с­кия произ­водител към бъл­гар­с­ките семена. „Фер­мерите могат да се насоч­ват към новите генерации бъл­гар­ски сор­тове пшеница и да бъдат спокойни за добивите и за парите си”, под­черта Губатов.

У нас се пред­лагат изк­лючително много семена от най-различни сор­тове, които през пос­лед­ните години нав­лизат от европейски дър­жави. Фураж­ните пшеници обаче не са пригодени за условията в страната. „Бъл­гар­с­ките сор­тове пшеница освен добивите, носят и показателите на високото качес­тво, на онова бъл­гар­ско жито, което поз­наваме от десетилетия”, изтъкна Тодор Губатов. Неговите наб­людения показ­ват, че когато дойде време да се продава един сорт бъл­гар­ска пшеница и един сорт западна пшеница, бъл­гар­с­ката винаги се реализира на по-висока цена.

Тен­ден­цията за тър­сене на хлебно зърно се засилва. Има и плавно повишаване на изкуп­ните цени. Това са реал­ности, които рад­ват земедел­с­ките стопани. „В момента фураж­ната пшеница се тър­гува на 290300 лв./тон, докато хлеб­ната стига 330350 лв./тон“, обобщи Радос­тина Жекова, пред­седател на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите.

През нас­тоящата година всички бъл­гар­ски сор­тове са дали изк­лючително високи резул­тати — около 800 кг/дка. Това се доказва и от опит­ните пар­цели на Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут, от които са приб­рани до 830 кг/дка. Общо 719 000 тона са добити от доб­ру­джан­с­ките полета с пшеница, които тази година бяха 1,300 млн. дка, пише Галина Нед­кова от Агри.БГ.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят