Зърнопроизводителите готови пак да протестират заради брадясалия спор за горивата

Зърнопроизводителите готови пак да протестират заради брадясалия спор за горивата

Зър­ноп­роиз­водителите ще се мобилизират за национален протест, ако не отпадне задъл­жението земедел­с­ките произ­водители, които са по-големи пот­ребители на горива, да се регис­т­рират в икономичес­кото минис­тер­с­тво. Бран­шът има крайна дата за регис­т­рация 28 октом­ври. Тя е по Наредба №РД-042 от 16 юли 2019 г. за реда и условията за водене на регис­тър на лицата, осъщес­т­вяващи икономически дей­ности, свър­зани с нефт и продукти от неф­тен произход.В чет­вър­тък икономичес­ката комисия в пар­ламента ще раз­г­леда искането на НАЗ за промени в наред­бата.

”Вече година и половина се надяваме управ­ляващите да раз­берат, че земедел­ците не са тър­говци, а пот­ребители на горива”, комен­тира пред­седателят на Плов­див­с­кия Съюз на зър­ноп­роиз­водителите Люд­мил Работов. Той поясни, че проб­лемът не е в самата регис­т­рация, а в изис­к­ванията, които ще пос­лед­ват сред включ­ване в регис­търа. Произ­водителите трябва да се оборуд­ват с големи съдове, одоб­рени по БДС, със специални измер­вателни уреди, които под­лежат на ежегоден кон­т­рол от Дър­жав­ната аген­ция за мет­рологичен и тех­нически над­зор. Органите за пожар­ната безопас­ност също имат свои изис­к­вания. ”Тези условия ще принудят бранша да зарежда от бен­зинос­тан­ции, което от една страна е изк­лючително неудобно, както за нас, така и за път­ния трафик. А от друга е и икономически неиз­годно”, посочи Работов.