Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет07082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Гроздето тази есен с 20% по-малко

Гроздето тази есен с 20% по-малко

Гроздето тази есен с 20% по-малко

Изкупните цени са приемливи, а проверките не откриват внос от Румъния, Молдова или Македония, твърдят от министерството

Прог­нозата е добивите на грозде за цялата страна да са с до 20% по-ниски от миналата година, с но с по-добро качес­тво, каза земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева. Ней­ните думи са в отговор на депутат­ски въп­рос относно проб­лемите с изкупуването на рекол­тата от грозде през 2019 г. Ресор­ният минис­тър определя времето тази година като благос­к­лонно към произ­водителите на грозде. „Независимо от нанесените на места поражения от майс­ките бури и градушки и лип­сата на дъж­дове в след­ващите месеци, се очаква добра реколта,“ убедена е Танева.

Много родни лозари обаче се оплак­ват от внос на грозде, което под­бива изкуп­ните цени у нас. Става дума най-вече за Румъния, Македония, Мол­дова. „Движението на винено грозде на територията на ЕС не се отчита като внос и не под­лежи на мит­нически кон­т­рол. Не се допуска обаче нерег­ламен­тирано изкупуване на грозде без заверен от Изпъл­нител­ната аген­ция по лозата и виното (ИАЛВ) сер­тификат за произ­ход,“ обяс­нява Десис­лава Танева.

По нейни данни при провер­ките не е установено изкупуване от винар­с­ките пред­п­риятия на винено грозде с произ­ход от Румъния или други европейски дър­жави. „На пазарите и тър­жищата също не е установено такова грозде. Не е регис­т­риран и внос от трети страни. Съг­ласно Закона за виното и спир­т­ните напитки, грозде от трети страни, как­вото е Македония или Мол­дова, не може да бъде преработено в лозаро-винарски продукт или добавено към такива продукти на територията на ЕС, включително и в Бъл­гария,“ припомня земедел­с­кият минис­тър.

Остават си опасенията на произ­водителите в някои райони от ниска изкупна цена на гроз­дето, която не пок­рива себес­той­ността му. „Към момента почти в цялата страната гроз­дето се изкупува на прием­ливи цени”,обяснява Танева. „Изк­лючение правят райони, в които виноп­роиз­водителите раз­полагат с по-големи количес­тва соб­с­т­вена продук­ция. Голяма част от тях учас­т­ват по Национал­ната прог­рама за под­помагане на лозаро-винарския сек­тор и съз­дават соб­с­т­вени лозови масиви. Така мал­ките гроз­доп­роиз­водители нямат въз­мож­ност да реализират своята продук­ция или са принудени да я продават на ниска цена,“ зак­лючава агроминис­търът.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...