Бивш зам.-министър на съд заради злоупотреба с „къща за гости“

Окръж­ната прокуратура в Благоев­г­рад внесе обвинителен акт срещу бив­шия зам.-министър на икономиката Алек­сан­дър Манолев за злоупот­реба с европейски сред­с­тва за „къща за гости“ в Сан­дан­ски, изг­радена по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР), съобщи БНР. Обвиняема по делото е и 25-годишната Ана Димит­рова, която фор­мално е била бенефициент на сред­с­т­вата по ПРСР. В съоб­щението от Окръж­ната прокуратура — Благоев­г­рад имената са с инициали: Ана Димит­рова — А. Д. (на 25 години) и Алек­сан­дър Манолев — А. М. (на 43 години). Къщата за гости в Сан­дан­ски е пос­т­роена с европейски сред­с­тва, но е изпол­з­вана като лична вила от семейс­т­вото на бив­шия зам.-министър, а Ана Димит­рова е дъщеря на детег­ледач­ката, показаха първо жур­налис­тически проверки.

Досъдеб­ното произ­вод­с­тво по случая е продъл­жило пет месеца. Провер­ката на екс­перти от Дър­жавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е установила, че къщата за гости никога не се е изпол­з­вала по пред­наз­начение за нас­таняване на туристи. Според прокуратурата още при кан­дидат­с­т­ването за суб­сидията Ана Димит­рова е предос­тавила на ДФЗ неверни данни за имоти, наети от нея, както и дек­ларация, че е осигурила финан­совите сред­с­тва за изг­раж­дането на къщата за гости, в раз­мер на близо 577 хил. лева. След изг­раж­дането на обекта тя е предос­тавила на ДФЗ-Разплащателна аген­ция и фак­тури за извър­шени плащания на стой­ност 681 хил. лева — раз­ходи, които всъщ­ност са били за лук­соз­ната къща на Алек­сан­дър Манолев.

На бив­шия заместник-министър е пов­диг­нато обвинение в под­будител­с­тво и умиш­лено склоняване за извър­ш­ване на прес­тъп­ление. Според обвинението цялата под­готовка на проекта, разяс­ненията и снаб­дяването с необ­ходимата докумен­тация са извър­шени от Манолев, включително и учредяване право на строеж върху соб­с­т­вения му имот.

Раз­с­лед­ването е установило, че той е осигурил и строител­ните фирми, материалите за изг­раж­дането на лук­соз­ния имот край Сан­дан­ски и необ­ходимите сред­с­тва — 700 хиляди лева от свое соб­с­т­вено тър­гов­ско дружес­тво. По-рано Манолев отричаше да има нещо общо с имота и инвес­тициите, като заяви пред медиите, че е помагал на младата стопанка заради близ­ките отношения с ней­ното семейс­тво. По-късно той беше принуден да подаде оставка, а прокуратурата започна раз­с­лед­ване. Пред­с­тои съдът да нас­рочи раз­поредително заседание по делото.