Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Чумата ни докара невиждани досега биомерки за кочините и фермите

Чумата ни докара невиждани досега биомерки за кочините и фермите

Чумата ни докара невиждани досега биомерки за кочините и фермите

Вместо досегашните пет прасета за угояване стопаните ще гледат в личните си дворове максимум 3, и то без свине-майки

Нови мерки за по-висока биосигур­ност в живот­новъд­ните обекти пред­виж­дат изменения в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринар­номедицин­с­ките изис­к­вания към живот­новъд­ните обекти. Тя е пуб­ликувана на сайта на Минис­тер­с­тво на земеделието за общес­т­вено обсъж­дане. Раз­работени са допъл­нителни изис­к­вания при отг­леж­дане на свинете в лич­ните стопан­с­тва, фамил­ните и индус­т­риал­ните ферми, с които да се минимизират рис­ковете от раз­п­рос­т­ранение на заразни заболявания. Една от мер­ките пред­вижда да се намали брой­ката на отг­леж­даните свине в лич­ните стопан­с­тва от пет на три, като пред­наз­начението на живот­ните ще бъде само за угояване. Допус­кат се най-много отг­леж­дането на две крави и телета, две еднокопитни животни, десет въз­рас­тни зайци с прип­лодите им, но не повече от сто броя общо, пет­десет въз­рас­тни птици, независимо от вида, сто брой­лера или под­рас­т­ващи птици, независимо от вида и пет пчелни семейс­тва. Значително се завишават изис­к­ванията към отг­леж­дането на животни за лични нужди, като площта за отг­леж­дане на едно животно не трябва да е по-малко от 1 кв.м., трябва имат ограден двор, който да не допуска влизането на гризачи или други животни. Стопаните ще са задъл­жени да изпол­з­ват съоръжения и инвен­тар, поз­воляващ цялос­тно и ефек­тивно почис­т­ване, дезин­фек­ция, дезин­сек­ция и дератизация. Трябва да имат хранителни корита с раз­мери от 30 см до 35 см дъл­жина, от 30 см до 35 см широчина и с височина на пред­ния ръб 20 см и поилки. При излизане от кошарата, трябва да има локва за дезин­фек­ция. Отделно стопаните са длъжни да обособят и места за обез­заразяване на обор­с­кия тор, съоб­разено с броя на отг­леж­даните животни, за не по-малко от 40 дни, а в нит­ратно уяз­вимите зони за не по-малко от 6 месеца.

Във фамил­ните ферми ще могат да се отг­леж­дат до 10 свине майки и прип­лодите им, но не повече от 200 броя свине общо. Въвеж­дат се и изис­к­вания, свър­зани с определяне на площ, фронт на хранене, дос­тъп на хора и животни, дезин­фек­ция и съх­ранение на тор.

При фамилни и индус­т­риални ферми трябва да има обособени места и/или съоръжения за съх­ранение на фуража, които трябва да са пок­рити и заг­радени.

Всяка сграда за отг­леж­дане на живот­ните трябва да има фил­тър, помещение или място на изхода за почис­т­ване, измиване и дезин­фек­ция на тран­с­пор­тни сред­с­тва.

Живот­новъд­ните обекти – пасища, също трябва да имат ограж­дения, които да осигуряват безопас­ност, навеси, съоръжения за бързо залавяне и фик­сиране на животни.

Необ­ходимо е стопаните да имат план за прилагане на спешни мерки при кон­с­татиране на заразно заболяване, одоб­рени от БАБХ.

Всички отвори в индус­т­риал­ните ферми за свине трябва да са обезопасени с мрежи. В случаите, когато животни се раз­п­ределят в две или повече самос­тоятелни произ­вод­с­т­вени групи, е необ­ходимо да се въведат отделни мерки за биосигур­ност за всяка група.

Соб­с­т­вениците на люпилни и живот­новъдни обекти с индус­т­риален харак­тер за отг­леж­дане на птици и свине и фамилна ферма за свине се задъл­жават да имат изгот­вени индивидуален план за биосигур­ност. В него трябва да са определени критич­ните кон­т­ролни точки в обекта и процедури за тях­ното управ­ление.

За да се повиши биосигур­ността в обек­тите за свине, е необ­ходимо да се ограничи дос­тъпът на вън­шни лица във фер­мите. Това важи особено за тези, които извър­ш­ват дезин­фек­ция, дезин­сек­ция и дератизация в живот­новъд­ните обекти.

Същото се отнася и за обекти за отг­леж­дане на птици и люпил­ните във връзка със заболяването „Инф­луенца по птиците“. Пред­видено е люпил­ните и живот­новъд­ните обекти с индус­т­риален харак­тер за отг­леж­дане на птици и свине да имат прог­рама за почис­т­ване, дезин­фек­ция, дезин­сек­ция и дератизация, одоб­рена от БАБХ.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...