Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) На всеки 185 диви прасета едно е заразено с чума

На всеки 185 диви прасета едно е заразено с чума

На всеки 185 диви прасета едно е заразено с чума

Лаборатор­ните изс­лед­вания на проби от отс­т­реляни диви свине и от намерени мър­тви прасета през пос­лед­ния месец показ­ват, че средно едно на всеки 185 животни е заразено с Африкан­ска чума по свинете (АЧС), стана ясно от данни на Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). Сезонът за групов лов на дива свиня беше отк­рит на 5 октом­ври. За един месец в новосъз­дадения Модул „Лов“ на Аген­цията по храните са въведени данни за отс­т­реляни 8160 диви свине. Проби са взети от всички отс­т­реляни или намерени мър­тви животни. Опас­ният вирус е отк­рит в 44 проби.

12 са дър­жав­ните акредитирани лаборатории, които изс­лед­ват за трихинелоза. Те са раз­положени във Враца, Габ­рово, Варна, Шумен, Благоев­г­рад, София (две лаборатории), Плов­див, Стара Загора, Хас­ково, Сливен и Велико Тър­ново. Час­тни акредитирани лаборатории, които работят с Модула, също ще могат да изпит­ват проби за трихинелоза.

Трите акредитирани лаборатории от сис­темата на БАБХ, които изс­лед­ват за АЧС са в градовете София, Велико Тър­ново и Стара Загора.

Дан­ните за пробите се въвеж­дат от лов­ците в Модул „Лов“ в елек­т­ронен фор­мат през мобилно уст­ройс­тво, вместо на хар­тия. Всяка проба е обоз­начена с бар­код, чрез който тя се иден­тифицира при пос­тъп­ване в лабораторията”,казват от БАБХ. След изпит­ването резул­татът се въвежда отново в елек­т­рон­ната сис­тема, като по този начин подателят може вед­нага да получи инфор­мация за него, чрез своето мобилно уст­ройс­тво. Резул­татът може да бъде проверен също и на сайта на Аген­цията по храните. При недос­татъчно количес­тво материал за изпит­ване или негодна проба лабораторията може да отрази това в Модула и подалият пробата да получи автоматично съоб­щение за проб­лема.

От Аген­цията обяс­ниха, че Модул „Лов” е съз­даден, за да под­помогне и облекчи работата при вземането, изп­ращането и изпит­ването на проби от диви свине за заболяванията Трихинелоза и Африкан­ска чума по свинете.

Изпол­з­ването на приложението предот­в­ратява и често допус­кани грешки, свър­зани с неп­равилно или неточно попъл­нена на хар­тия инфор­мация. С въвеж­дането на модула се улес­нява процесът на предаване и обработ­ване на пробата, както и на получаването на резул­татите от изс­лед­ванията.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...