Зимни надежди за 250 долара за тон пшеница?

Зимни надежди за 250 долара за тон пшеница?

Пазарите очакват нови данни за последиците от сушата в страните от южното полукърбо

Цените на хлеб­ното зърно на светов­ните пазари се успокоиха през миналата сед­мица, но анализатори се питат какво ни пред­с­тои през зимата. Ще дос­тигне ли цената на пшеницата в Чер­номор­с­кия регион 250 долара/тон? Екс­перти ще тър­сят отговор на този въп­рос тази сед­мица на заседание на Зър­нения клуб в Мос­ква, съобщи рус­кият аналитичен цен­тър „СовЕкон“. „Вече видяхме цени около 210 долара/тон, а се очак­ват нови данни за пораженията от сухото лято в южното полукълбо“, обяс­няват анализатори.

Екс­пер­тите на Софийс­ката стокова борса (ССБ) отчитат, че през пър­вата сед­мица на ноем­ври тър­говията е била спокойна с минимални промени в цените на основ­ните зър­нени кон­т­ракти по светов­ните пазари. Стой­ността на пшеницата в САЩ зам­ръзна на 225,00 долара/тон, но във Фран­ция отчетоха повишение с 1 евро до 181,50 евро/тон. Русия и Украйна обаче единодушно свалиха цените с по 2,00 долара, съот­ветно до 207,00 и 206,00 долара/тон. „В под­к­ръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“ АД котиров­ките останаха без особена промяна след сдел­ките от средата на октом­ври“, каз­ват екс­пер­тите.

Хлебна пшеница от място се пред­лагаше от 380,00 лв./тон (214 долара/тон) до 340,00 лв./тон (192 долара/тон), докато при тър­сенето имаше леко повишение до 290,00320,00 лв./тон (164180 долара/тон). Всички цени са без ДДС. При фураж­ната пшеница у нас тър­гов­ците също се прид­вижиха леко нагоре. Пред­лагането беше на 280,00300,00 лв./тон, а тър­сенето — на 250,00260,00 лв./тон.

Царевицата се тър­гува противоречиво. В САЩ фураж­ната кул­тура поев­тиня до 173,00 долара/тон, докато в Украйна имаше покач­ване с 2,00 долара/тон до 168,00 долара/тон. По-чувствителен е спадът във Фран­ция. Царевицата там загуби от стой­ността си 6,25 евро до 163,75 евро/тон. У нас има тър­сене на царевица на нива 230,00240,00 лв./тон, докато пред­лагането е на 250,00260,00 лв./тон. За мас­лодаен слън­чог­лед има само тър­сене на 560,00590,00 лв./тон.

Ечемикът в Украйна прибави към стой­ността си 1,00 долар до 187,00 долара/тон. Във Фран­ция след двусед­мичен зас­той се тър­гуваше пивоварен ечемик с 4,00 евро намаление на цената до 167.00 евро/тон. Рапицата в Европейс­кия съюз (Еuronext) пос­къпна отново с 7,00 евро до 388,00 евро/тон.