Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) МЗХГ стартира кампания „Супер фермер“

МЗХГ стартира кампания „Супер фермер“

МЗХГ стартира кампания „Супер фермер“

Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите в пар­т­ньор­с­тво с Минис­тер­с­тво на образованието и науката стар­тира кам­пания под над­с­лов: „Супер фер­мер“. Инициативата е насочена към учениците от професионал­ните гим­назии по сел­ско стопан­с­тво, които на този етап от живота си правият своя избор на професионално раз­витие. Целта е да се под­к­репят младите хора, като им се даде въз­мож­ност да се срещ­нат с успели фер­мери в нашата страна, както и да се осъщес­тви връзка между учениците и биз­неса. Кам­панията съв­пада и с политиката на МОН за насър­чаване на дуал­ното обучение, което дава въз­мож­ност за подоб­ряване капацитета на образовател­ните инс­титуции и на работодателите за организиране и съз­даване на устой­чиви пар­т­ньор­с­тва за гаран­тиране на качес­т­вото на обучението.

Събитията, ще се проведат на територията на цялата страна, под фор­мата на „Дни на отворените врати“. Учениците ще посещават стопан­с­тва на земедел­ски произ­водители, бенефициенти по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (20142020 г.), като те ще да се запоз­наят отб­лизо с дей­ността им.

През пър­вия учебен срок ще бъдат посетени стопан­с­т­вата на 25 бенефициенти по Прог­рамата. Общият брой на учениците, които ще се включат в прак­тиката е повече от 300 от 20 професионални гим­назии. Те са от нап­рав­ленията – фер­мер, тех­ник на сел­с­кос­топан­ска тех­ника, агроекология и др. Стопан­с­т­вата раз­виват дей­ност в облас­тите по отг­леж­дане на трайни насаж­дения (орехи, круши, сливи, бадеми и др.), живот­новъд­с­тво (овцеферми, кравеферми, птицеферми и др.) и сел­с­кос­топан­ска тех­ника.

Кам­панията ще се проведе на два етапа. Пър­вият стар­тира през ноем­ври 2019 г., а вторият ще се реализира през месеците от фев­руари до април 2020 г. В рам­ките на инициативата ще се проведе и кон­курс на тема: „Моето стопан­с­тво“, в който учас­т­ниците ще пред­с­тавят своята идея за стар­тиране на биз­нес. Пис­мените проек­тите ще бъдат оценявани от жури.

Вчера ученици от Професионална гим­назия по аграрни тех­нологии „Цанко Цер­ков­ски“ — Пав­ликени посетиха стопан­с­т­вото на ЗППК “Нап­редък — Батак“, с. Батак, Община Пав­ликени.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Свят

Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Кър­вави сблъсъци в Беларус при протес­тите след изборите

Опозиционната лидерка Светлана Тихановска пристигна в Литва, след като е била задържана в в Минск за седем часа

Най-малко един човек е загина…

Прочети още:

Loading...