Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Мeждy янyapи и aвгycт 2019 г. бpoят нa фaлиралите компании у нас нapacнaл c 10% нa гoдишнa база

Мeждy янyapи и aвгycт 2019 г. бpoят нa фaлиралите компании у нас нapacнaл c 10% нa гoдишнa база

Мeждy янyapи и aвгycт 2019 г. бpoят нa фaлиралите компании у нас нapacнaл c 10% нa гoдишнa база

Българската икономика е изправена пред забавяне на ръста, твърдят анализаторите на компанията за застраховане на търговски кредити Euler Hermes

Бъл­гар­с­ката икономика е изп­равена пред забавяне на ръста – от очак­ваните 3,5% за 2019 г. до 2,5% за 2020 г. Това показва актуализирана прог­ноза на ком­панията за зас­т­раховане на тър­гов­ски кредити Euler Hermеs. След анализ на резул­татите от пър­вото полугодие меж­дународ­ните екс­перти подоб­риха прог­нозата си за 2019 година с 0,5 пун­кта, но остават с извес­тни резерви. “Ръс­тът на БВП за периода е 4,2%, но ако се раз­г­ледат двете пос­ледователни тримесечия се вижда спад на тем­повете – от 4,5% на 3,8% и това е тен­ден­ция, която много вероятно ще продължи“, прог­нозира Ман­ф­ред Щамер, Главен анализатор Икономически проуч­вания и оценка на риска на Euler Hermes. Според него реал­ният двигател на икономиката в този период е вът­реш­ното пот­реб­ление, което беше момен­тно стимулирано с ръст на зап­латите и намаляване на без­работицата. Той обаче отбелязва, че в същото време износът ще отс­лабва с намаляването на тър­сенето в Еврозоната и на глобално ниво, което ще има своето отражение.

Макар че на пръв пог­лед дан­ните за второто тримесечие индикират значителен принос на нет­ния износ към раз­витието на икономиката, според екс­пер­тите това е само момен­тна снимка, която всъщ­ност показва, че вносът намалява значително по-бързо от екс­порта. Те обръщат внимание и на нарас­т­ването на излишъка по текущата сметка, което за август се оценява на 7% от БВП при 5,4% за 2018 година. Негативна тен­ден­ция, върху която се фокусира анализът, е осезател­ното забавяне на темпа на ръст на индус­т­риал­ното произ­вод­с­тво – от 3,5% в пър­вото тримесечие на –0,1% за второто и очак­вани –1,7% за периода юли-август.

Cпopeд Еulеr Неrmеѕ мeждy янyapи и aвгycт 2019 г. бpoят нa фaлититe нa ĸoм­пaниитe в Бъл­гapия e нapacнaл c 10% нa гoдишнa ocнoвa, ĸaтo ce oчaĸвa дo ĸpaя нa гoдинaтa тeн­дeн­циятa дa ce зaпaзи. “Според официал­ната категоризация на Euler Hermes с прог­ноза за 10% ръст за 2019 година Бъл­гария фор­мално попада в “чер­вената” група на дър­жавите с най-съществено увеличение на фалитите. Там са също Словакия, Китай, Чили, Дания, и Тур­ция. За пореден път обаче обръщаме внимание на специфич­ната ситуация у нас – в Бъл­гария има множес­тво админис­т­ративни услож­нения и тежка процедура за обявяването на несъс­тоятел­ност. Затова трябва да имаме пред­вид, че този ръст не е водещ индикатор за увеличаване на биз­нес риска и по наши очак­вания ще засегне традиционно за Бъл­гария малки и средни пред­п­риятия, а не знаково големи организации.”, обяс­нява Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за Бъл­гария. Според нея далеч по-важен индикатор са флук­туациите в меж­дуфир­мената зад­лъж­нялост.

Въп­реки че ръс­тът на несъс­тоятел­нос­тите не е знаков, според екс­пер­тите обаче има други тревожни тен­ден­ции за биз­неса у нас. Според пос­лед­ните анализи на глобално ниво икономиката забавя тем­повете си и се очаква това да продължи и през след­ващата година. Меж­дународ­ната тър­говия също “зам­ръзва” с повишаване на нап­режението между САЩ и Китай. Всичко това няма как да не се отрази и на биз­неса в Бъл­гария със забавяне на ръста на икономиката и у нас и повишаване на рис­ковите фак­тори.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...