Мeждy янyapи и aвгycт 2019 г. бpoят нa фaлиралите компании у нас нapacнaл c 10% нa гoдишнa база

Мeждy янyapи и aвгycт 2019 г. бpoят нa фaлиралите компании у нас нapacнaл c 10% нa гoдишнa база

Българската икономика е изправена пред забавяне на ръста, твърдят анализаторите на компанията за застраховане на търговски кредити Euler Hermes

Бъл­гар­с­ката икономика е изп­равена пред забавяне на ръста – от очак­ваните 3,5% за 2019 г. до 2,5% за 2020 г. Това показва актуализирана прог­ноза на ком­панията за зас­т­раховане на тър­гов­ски кредити Euler Hermеs. След анализ на резул­татите от пър­вото полугодие меж­дународ­ните екс­перти подоб­риха прог­нозата си за 2019 година с 0,5 пун­кта, но остават с извес­тни резерви. “Ръс­тът на БВП за периода е 4,2%, но ако се раз­г­ледат двете пос­ледователни тримесечия се вижда спад на тем­повете – от 4,5% на 3,8% и това е тен­ден­ция, която много вероятно ще продължи“, прог­нозира Ман­ф­ред Щамер, Главен анализатор Икономически проуч­вания и оценка на риска на Euler Hermes. Според него реал­ният двигател на икономиката в този период е вът­реш­ното пот­реб­ление, което беше момен­тно стимулирано с ръст на зап­латите и намаляване на без­работицата. Той обаче отбелязва, че в същото време износът ще отс­лабва с намаляването на тър­сенето в Еврозоната и на глобално ниво, което ще има своето отражение.

Макар че на пръв пог­лед дан­ните за второто тримесечие индикират значителен принос на нет­ния износ към раз­витието на икономиката, според екс­пер­тите това е само момен­тна снимка, която всъщ­ност показва, че вносът намалява значително по-бързо от екс­порта. Те обръщат внимание и на нарас­т­ването на излишъка по текущата сметка, което за август се оценява на 7% от БВП при 5,4% за 2018 година. Негативна тен­ден­ция, върху която се фокусира анализът, е осезател­ното забавяне на темпа на ръст на индус­т­риал­ното произ­вод­с­тво – от 3,5% в пър­вото тримесечие на –0,1% за второто и очак­вани –1,7% за периода юли-август.

Cпopeд Еulеr Неrmеѕ мeждy янyapи и aвгycт 2019 г. бpoят нa фaлититe нa ĸoм­пaниитe в Бъл­гapия e нapacнaл c 10% нa гoдишнa ocнoвa, ĸaтo ce oчaĸвa дo ĸpaя нa гoдинaтa тeн­дeн­циятa дa ce зaпaзи. “Според официал­ната категоризация на Euler Hermes с прог­ноза за 10% ръст за 2019 година Бъл­гария фор­мално попада в “чер­вената” група на дър­жавите с най-съществено увеличение на фалитите. Там са също Словакия, Китай, Чили, Дания, и Тур­ция. За пореден път обаче обръщаме внимание на специфич­ната ситуация у нас – в Бъл­гария има множес­тво админис­т­ративни услож­нения и тежка процедура за обявяването на несъс­тоятел­ност. Затова трябва да имаме пред­вид, че този ръст не е водещ индикатор за увеличаване на биз­нес риска и по наши очак­вания ще засегне традиционно за Бъл­гария малки и средни пред­п­риятия, а не знаково големи организации.”, обяс­нява Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за Бъл­гария. Според нея далеч по-важен индикатор са флук­туациите в меж­дуфир­мената зад­лъж­нялост.

Въп­реки че ръс­тът на несъс­тоятел­нос­тите не е знаков, според екс­пер­тите обаче има други тревожни тен­ден­ции за биз­неса у нас. Според пос­лед­ните анализи на глобално ниво икономиката забавя тем­повете си и се очаква това да продължи и през след­ващата година. Меж­дународ­ната тър­говия също “зам­ръзва” с повишаване на нап­режението между САЩ и Китай. Всичко това няма как да не се отрази и на биз­неса в Бъл­гария със забавяне на ръста на икономиката и у нас и повишаване на рис­ковите фак­тори.